ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         หลังจากที่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 นี้ ล่าสุด ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กพ 56 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56 แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 56 วัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56

         ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" และ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ


 ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบ กพ 56 ควรรู้ 

         1. กรณีที่ผู้สมัครได้มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านามหลังจากที่ได้สมัครไปแล้ว ในวันสอบ ขอให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบด้วย  
 
         2. ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารอื่นที่กำหนดในระเบียบการสอบ ในวันสอบข้อเขียน หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  
         3. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) รองเท้าแตะฟองน้ำ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ    

         4. ห้ามนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ และจะให้ยุติการสอบ สำหรับบุคคลผู้นั้น (ทั้งนี้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น)    

         5. จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบในเวลา 8.30 น. (ภาคเช้า) และ 13.30 น. (ภาคบ่าย) หากผู้ใดไปถึงสนามสอบ หลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที (9.30 น./ 14.30 น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ    

         6. ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ    

         7. ขอให้ผู้เข้าสอบ ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ โดยละเอียด เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการสอบ


สมัครสอบ กพ 56 พร้อม รายละเอียด สอบ กพ 56

 ระดับที่รับสมัครสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          3. ระดับปริญญาตรี
          4. ระดับปริญญาโท

 การดำเนินการสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ในการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ครบจำนวนแล้ว 

          โดยแต่ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

 กำหนดการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน  วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556 โดย ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

           ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2556 เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

          ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัว ข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ กพ 2556

          ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          - ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

          ความสามารถด้านเหตุผล


          -  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความเข้าใจภาษา
        
          - ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

          การใช้ภาษา


          - ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
          - ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


       

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 515 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไม่ผ่านไม่ว่า แต่ขอร้องมึงบอกคะแนนกูได้มั่ย อยากทราบว่าคิดยังไง กูได้เท่าไหร่ โปร่งใสหน่อยสิโว้ย
จากคุณ pop เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 22:40:27 ]
ความคิดเห็นที่ 514 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครแล้วจ่ายเงินแล้ว แต่ลืมไปสอบ เสียดายจังเลย
จากคุณ เสียดาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 22:35:11 ]
ความคิดเห็นที่ 513 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เห็นด้วยกับ คห 512
จากคุณ 1123 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 22:17:33 ]
ความคิดเห็นที่ 512 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ถึงคุณ คนเงินเดือนเยอะกว่า ขรก คุณอาจจะเก่ง แต่สิ่งที่คุณขาดอย่างมาก คือ เพื่อนมนุษย์ที่รักคุณ
จากคุณ สามารถ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 21:29:46 ]
ความคิดเห็นที่ 511 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ผมไปนั่งทำข้อสอบแค่ 20 นาที แล้วก็นั่งฟุบหลับในห้องสอบ
ตื่นอีกที ตอนใกล้หมดเวลาสอบ

แต่สอบผ่านเฉยเลยอ่ะ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปสอบนะเนี่ย

เพราะปัจจุบันงานที่ทำอยู่เป็นรัฐวิสาหกิจ องค์กรเพิ่งซื้อเครื่องบินใหม่ 6 ลำ ใหญ่ที่สุดในโลก งานมั่นคง รายได้ดี แต่อยากลองสอบเล่น ๆ ดูว่าพวกที่เข้า ราชการได้ จะเก่งสักแค่ไหน แต่เห็นข้อสอบแล้ว รู้สึกว่ากระจอกจริง ๆ
จากคุณ คนเงินเดือนเยอะกว่า ขรก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 21:08:57 ]
ความคิดเห็นที่ 510 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ข้อสอบก็ปานกลางภาษาไทยอ่านยาวหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากมาก
สอบผ่านอย่างที่คิดไว้
ไม่คิดว่าเขาจะมาสุ่มตรวจหรอก
จากคุณ kyky เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 20:55:59 ]
ความคิดเห็นที่ 509 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จบมามากมายทำไมไม่เพิ่มคนทำงานที่มีความรู้มากขึ้นเห็นบางคนได้มานานนมไม่เรียกบรรจุเลยแปลกไม่เหมือนเมื่อก่อนเร็วมากความรู้ได้ใช้ปัจจุบันเส้นสายเยอะแยะจนแล้วจนเล่าคนไม่มีเส้นไม่มีสิทธิ์ไม่เกิดแล้วกัน ฮา ไทยแลนด์
จากคุณ คาราบาว92 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 20:50:10 ]
ความคิดเห็นที่ 508 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ดีจัยจังสอบครั้งเดียวด้ายเลย อิอิ
จากคุณ ปอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 19:14:54 ]
ความคิดเห็นที่ 505 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ลืมวันสอบว่ะ เสียตังฟรี ส.......
จากคุณ กกกก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 18:49:37 ]
ความคิดเห็นที่ 504 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากรู้คะแนนที่สอบไปว่าได้เท่าไหร่...กพ.ช่วยแจ้งให้ทราบได้มั้ยว่า แต่ละวิชาทำได้กี่ข้อ..กีี่คะแนน..ใครทราบช่วยตอบทีครับ
ว่าเขาตรวจสอบคะแนนได้ที่ไหน....ขอบคุณครับบบบบบ
จากคุณ สอบไม่ผ่าน..อยากรู้คะแนน... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 18:12:39 ]
ความคิดเห็นที่ 503 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบครั้้งแรกก็ผ่านรู้สึกดีจัง
จากคุณ lonomo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 18:00:14 ]
ความคิดเห็นที่ 502 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
แม่งกูไม่ผ่านได้ไงว่ะ ทั้งๆที่กูทำได้ทุกข้อ สงสัย กพ. แม่งจะเอาเงินกูอีกปีหน้าแน่ๆเลย สาดดดด
จากคุณ wet เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 17:58:43 ]
ความคิดเห็นที่ 501 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบผ่านแล้ว ดีใจมาก นึกว่าจะไม่ผ่านซะอีก ลังเลหลายข้อ
ข้อสอบจริงๆก้อไม่ง่ายนะคะ แต่เห็นบางคนงี้ทำแบบไวมากอ่ะ ส่วนเราทำจนหมดเวลาเลยค่ะ อ่านทบทวนซ้ำหลายๆรอบ เหมือนเขาเน้นให้คิดๆหน่อย ภาษาไทยค่อนข้างยาก แต่พวกคำนวณอย่างเลขนี่ไม่ยากค่ะ แค่จับจุดของคำถามให้ได้แล้วเราก้อจะรู้ว่าต้องคิดยังไงเองค่ะ
จากคุณ ์สอบครั้งแรก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 17:18:15 ]
ความคิดเห็นที่ 500 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ผมสอบมา 3 ครั้งแล้ว ยอมรับความจริงคครับว่าข้อสอบเหมือนง่าย แต่ทำจริงมันยาก เป็นข้อสอบเชิงจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่ครับ...แต่ถึงผมไม่ผ่านยังไงก้อยังอยากรู้ว่าได้"คะแนน"เท่าไหร่ ขอร้องครับกพ.ช่วยหน่อย มันไม่ได้ยากเกินขีดความสามารถของหน่วยงานเลย...และจริงหรือไม่ที่เค้าว่า สอบกพ.ภาค ก แอบซื้อขายกันได้
จากคุณ คนไท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 17:00:18 ]
ความคิดเห็นที่ 499 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบทำไมกัน ได้เป็นข้าราชการก็เจอหัวหน้าที่ไม่ดี พาลูกน้องทำความไม่ดีตาม ตายไปก็พาไปลงนรก ไม่ต้องเป็นหรอกข้าราชการ ทำอาชีพค้าขายหรือไม่ก็เกษตรดีกว่า ไม่ต้องขึ้นอยู่กับใคร อยากทำบุยก็หยุดไปทำบุญ อยากนั่งสมาธก็นั่ง อยากทำอะไรก็ทำ ไม่ต้องมีข้อบังคับ
จากคุณ นักการเมืองรอกินงบประมาณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 16:52:12 ]
ความคิดเห็นที่ 498 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบไม่ผ่านครับ แต่อยากรู้คะแนน ไม่ได้อยากเป็นข้าราชการ แต่ไปสอบแข่งกับน้อง ว่าใครจะได้คะแนนเยอะกว่ากัน แล้วจะรู้ไหมเนี่ย ปกติที่ผ่านมาเค้าบอกคะแนนด้วยไหมครับ ใครรุ้ช่วยตอบหน่อยครับ
จากคุณ ขอบคุณครับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 16:40:28 ]
ความคิดเห็นที่ 497 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไม่เข้าใจเลย ทำไมไม่บอกคะแนนสอบด้วย บอกแค่ผ่านไม่ผ่านเท่านั้น แบบนี้ใครๆเขาก็ทำได้
จากคุณ ไม่เข้าใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 16:36:21 ]
ความคิดเห็นที่ 496 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบผ่านค่ะ ครั้งนี้ครั้งแรก ทำคณิตศาสตร์ได้แต่ทำภาษาไทยไม่ค่อยได้....น่าจะอยู่ที่ดวงค่ะ
จากคุณ 1235654 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 16:31:20 ]
ความคิดเห็นที่ 495 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สุ่มจับฉลากมาชัวร์
จากคุณ 555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 16:23:28 ]
ความคิดเห็นที่ 494 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากประสบการณ์ที่สอบผ่านภาค ก.ของกรมศุลกากรมานะ ภาค ก.เราว่าไม่มีเส้นนะ ถ้าจะเส้นจริง เราว่าภาค ค.น่ะ น่าจะใช่ และภาค ก.ข้อสอบก็จะเป็นคณิตศาสตร์(ซึ่งทางราชการส่วนใหญ่เค้าจะใช้ว่าความสามารถทางการหาเหตุผล อะไรประมาณนี้แหละจำไม่ค่อยได้แล้ว) และภาษาไทย แล้วก็ความรู้รอบตัวนิดหน่อย
ส่วนภาค ข.ตอนเราสอบกรมศุลฯ จะเจอภาษาอังกฤษ และความรู้เฉพาะทาง(สมัครตำแหน่งอะไรไป)และสุดท้ายเราก็สอบไม่ผ่านภาค ข.นี่แหละ เพราะไม่ได้ภาษาอังกฤษเลย
จากคุณ คนเคยสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 15:56:13 ]
ความคิดเห็นที่ 493 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สุ่มตรวจข้อสอบหรือเปล่า/อยากให้บอกคะแนนสอบมากกว่าบอกแค่ผ่านไม่ผ่านมันไม่แฟร์/มีพนักงานในการตรวจเช็คน้อยไปไหม...
จากคุณ นาโตะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 15:54:38 ]
ความคิดเห็นที่ 492 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไม่รู้คนอื่นยังไง ผมสอบผ่านของป.ตรีเมื่อ4ปีที่แล้ว
ล่าสุดก็ป.โทผ่าน โดยส่วนตัวคิดว่ามันเป้น
คำถามเชาว์ พลิกแพลง ความรู้รอบตัว
ซะมากกว่าที่จะอ่านจากหนังสือ
สังเกตดูคนเรียนเก่ง3 กว่าๆไม่ค่อยผ่าน 2กว่าๆผ่านเยอะสมัยป.ตรี

แต่แล้วยังไงมันก้ยังมีภาค ข. ที่ยาก
แล้วก็ภาค ค. ที่ต้องมีเส้นมีเงิน
สุดท้ายก้เหมือนเดิมทำงานเอกชนต่อไป
ราชการก็ให้คนมีตังมีเส้นทำไปนะ
จากคุณ 357 11 38 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 15:51:32 ]
ความคิดเห็นที่ 491 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
การสอบ ภาค ก ของ ก.พ.ที่เน้นภาษาเน้นภาษาไทยเนื่องจากใช้ภาษาไทยในการติดต่อราชการและบางครั้งหนังสือโต้ตอบจากส่วนราชการต่างๆ จะต้องมีการตีความ และวิธีการทำข้อสอบ
ก.พ.จะแข่งกับตัวเองค่ะ ว่าเรามีการเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหน ส่วนเคล็ดลับการทำข้อสอบนั้นจะเห็นว่ามีภาษาไทยตั้งแต่ข้อ 40ต้นไป ถ้าหากทำวิชาภาษาไทยก่อน และเมื่อทำเสร็จ ค่อยมาแก้โจทย์บัญัติไตรยางค์แล้วตามด้วยอนุกรม แค่นี้คุณก็จะผ่านแล้วละค่ะ ...ตอนที่ดิฉันสอบบรรจุอ่านหนังสือของอาจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร เล่มเดียว เท่านั้น แต่ว่าอ่านประมาณ 3 เดือน จัดตารางอ่านหนังสือเหมือนเด็กนักเรียนเลย แก้โจทย์ได้ทุกข้อ เพราะเวลาอ่านโจทย์มาแบบไหนต้องแก้ให้ได้สรุปแล้วคือต้องเข้าใจโจทย์ไม่ใช้ความจำ..สู่ต่อไปนะค่ะ
จากคุณ ข้าราชการคนหนึ่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 15:43:51 ]
ความคิดเห็นที่ 490 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
มั่นใจว่าทำได้แต่กลับไม่ผ่าน แต่ก้แอบคิดว่าข้อสอบยาก นี่ภาค ก นะคะ ถึงผ่านแล้วก้ยังมีภาค ข ภาค ค อีก จะออกให้ยากไปถึงไหนกัน
จากคุณ แมว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 15:19:38 ]
ความคิดเห็นที่ 489 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ข้อสอบ กพ. ภาค ก ความรู้ทั่วไป แต่จากการที่ได้ทำข้อสอบ ดิฉันคิดว่าไม่ใช่ความรู้ทั่วไปเลย แต่กลับเป็นการเน้นวิชาคำนวณ หรือภาษาไทยมากเกินไปนะ ความรู้ทั่วไปควรมีเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันรวมอยู่ด้วย หลักคุณธรรม จริยธรรม ถ้าให้ดีควรเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษไว้ด้วย ไหนๆจะเข้าประชาคมอาเซี่ยนแล้ว อยากให้ระบบราชการไทยเกิดการพัฒนาอย่างจริงจังซักทีค่ะ คนออกข้อสอบควรคิดถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงด้วยนะคะด้วย
จากคุณ แมว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 15:16:49 ]
ความคิดเห็นที่ 488 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เป็นไปได้งัย คนผ่าน 4 คน ต่อ100 คน ตรวจมั่วป่าวครับ
จากคุณ มั่นใจว่าทำได้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 15:14:49 ]
ความคิดเห็นที่ 487 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
แล้วจะได้ทำใกล้ๆ บ้านปะ เงินเดือนเยอะดีมั้ย นานปะกว่าจะ 20000 บาท
จากคุณ efp เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 15:01:39 ]
ความคิดเห็นที่ 486 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สงสัยระบบข้าราชการคงไม่ได้คนดีๆที่สุดในโลกอย่างเราไปทำงานด้วย เสียใจด้วยนะ กพ...?
จากคุณ ม้าม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 14:46:58 ]
ความคิดเห็นที่ 485 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใช่..ไม่บอกคะแนนด้วย คิดว่าทำได้แต่ผลไม่ผ่าน
กพ. จับสลากคนผ่านเอาป่าว ท่าน???
จากคุณ นาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 14:44:05 ]
ความคิดเห็นที่ 484 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมไม่เข้าไม่บอกคะแนนให้ทราบด้วยบอกแค่ผ่านไม่ผ่านแค่เนี่ย
นะเหรอ
แหมบอกคะแนนหน่อยก็ได้จะได้เป็นแรงกระตุ้นในการสอบครั้งต่อไป
อีกอย่างเราจาได้รู้ว่าตัวว่าสมองเราได้แค่ไหน
บอกแค่ผ่านกับไม่ผ่านรอตั้งสี่เดือนอ่ะอย่างน้อยก็น่าจะบอกคะแนนด้วยเข้าใจใหม่ค่ะ ช่วยกรุณาใส่คะแนนสอบลงไปด้วยมันจาไม่เป็นการเสียเวลาที่จะรอๆๆๆและได้คำตอบแค่ไม่ผ่านมันไม่เห็นคะแนน
ช่วยหน่อยนะค่ะผู้ที่จัดทำ
จากคุณ แนบิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 13:57:15 ]
ความคิดเห็นที่ 483 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบติดภาค ก. มาแล้ว 10 ปี รอสอบภาค ข.ก็ไม่ค่อยมี
จนป่านนี้อายุ 45 ปีแล้วคงหมดหวังเป็นข้าราชการ
จากคุณ ปสส. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 13:49:46 ]
ความคิดเห็นที่ 482 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากรู้คะแนนด้วยนะ จะได้รู้ว่าข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ คะแนนสูงสุดอยู่ตรงไหน ต่ำสุดได้กี่คะแนน และตัวเราคนสอบนะได้กี่คะแนน
จากคุณ เศร้าใจแต่เช้าเชียว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 13:47:22 ]
ความคิดเห็นที่ 481 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครอีกทีเมืัอไรคะ่
จากคุณ นัยนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-13 19:02:32 ]
ความคิดเห็นที่ 480 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
วันที่แจ้งในใบประกาศว่าจะสอบ 29 กันยายน 2555

แต่ทำไมมาสอบ 26 สิงหาคม 2555 แล้ว ไม่เข้าใจจริงๆ
จากคุณ แจ้งไม่ตรงความจริง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-11 22:15:13 ]
ความคิดเห็นที่ 479 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
คุณรู้เรี่องการสอบนี้ได้อย่างไร? นี้คือคำถามเจ้าพนักงานสอบสัมภาษ ภาค ค. แล้วก็จบ คนต่อไป(สอบ อบต.หนองคาย 2545)
จากคุณ นาย ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-08 07:41:42 ]
ความคิดเห็นที่ 478 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ผมก็อีกคน เข้าูดูสถานที่สอบไม่ได้เลย แต่พอเลยวันสอบกลับเข้าดูได้ เสียค่าสมัครแล้วยังเสียความรู้สึก เซ็งสุดๆ.....
จากคุณ chon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-06 21:07:51 ]
ความคิดเห็นที่ 477 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ ยอด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-28 10:40:11 ]
ความคิดเห็นที่ 476 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
หลังสอบเสร็จเข้าดูสถานที่สอบได้แต่2อาทิตย์ที่ผ่านมาเข้าดูไม่ได้ช่วยตอบคำถามได้มั้ยว่าเป็นเพราะอะไร รึว่าเอาเงิน 130 บาท ของประชาชนไปแ...
จากคุณ คนที่เข้าไปดูสถานที่สอบไม่ได้นะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-27 11:14:04 ]
ความคิดเห็นที่ 475 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
มันขึ้นว่าอย่างงี้อ่ะ HTTP Error 503. The service is unavailable.
จากคุณ แจ็ค เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-25 18:51:42 ]
ความคิดเห็นที่ 474 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
''
จากคุณ อีชัน บราเฮงบลูกา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-24 10:32:45 ]
ความคิดเห็นที่ 473 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมหาไม่เจอ ก็แค่เข้าเวปกพ.ที่ขึ้นว่าประกาสผลสอบสมัครสอบอะ แล้วเลือกด้านซ้าย สถานที่สอบ และก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนลงไป แค่นี้เอง ทั้งชื่อหมายเลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ ห้อง แถวที่นั่ง แม้แต่แผนที่สนามสอบก็ยังมี อะไรหายากตรงไหน??
หรือว่าความเร็วเน็ตคุณตั้งใจมันช้าเกินไป ลองไปใช้คอมเครื่องอื่นดูสิ
จากคุณ ทุ่งโฮ่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-23 16:36:17 ]
ความคิดเห็นที่ 472 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ต้นหาสนามสอบไม่ได้เลยลองหลายครั้งมาก ทุกวันเลยโคตรห่วยเลยเวบ ก.พ. ทำให้ต้องเสียเวลารอดูตั้งนานแต่ดูไม่ได้โคตร
เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง เซง โว้ย********
จากคุณ ตั้งใจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-23 08:39:11 ]
ความคิดเห็นที่ 471 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขอตารางสอบ กพ. ภาค ก 2555 ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
จากคุณ อนิสรา แสงศรี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-22 13:55:54 ]
ความคิดเห็นที่ 470 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
กพ. ไม่มีเส้น แต่ ภาค ข. ถ้าคุณไม่เก่งจริง บอกได้ว่ายากมาก
จากคุณ 555555555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-21 09:33:03 ]
ความคิดเห็นที่ 469 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
456 เดือนหน้าเราก็เริ่มทำงานเป็นลูกจ้างที่หน่วยราชการแห่งนึงล่ะ
จะสอบได้ไม่ได้ยังไม่รู้เหมือนกัน เรื่องเส้นน่ะสำหรับ กพ.เราว่าไม่มีหรอกมั้ง เค้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ตรวจ ยังไงก็สุ้ๆจ้า งานอะไรมีก็ทำๆไปก่อนเหมือนคำเค้าว่า ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะคน
จากคุณ เต่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-20 21:41:40 ]
ความคิดเห็นที่ 468 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ผลการสอบก.พ.55 ออกเมื่อไหร่ค่ะ
จากคุณ คุณปัทมา สุราษฎร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-20 19:43:22 ]
ความคิดเห็นที่ 467 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ผล ออก วันไหน คะ
จากคุณ พลอยไพลิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-20 16:40:37 ]
ความคิดเห็นที่ 466 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ นายณรงฤทธิ์ เลารัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-20 14:05:41 ]
ความคิดเห็นที่ 465 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เวปห่วยแตกเช็คไม่ได้ บ้าบ้อ
จากคุณ แย่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-19 23:16:56 ]
ความคิดเห็นที่ 462 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ nuubum เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-18 15:17:34 ]