ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         หลังจากที่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 นี้ ล่าสุด ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กพ 56 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56 แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 56 วัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56

         ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" และ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ


 ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบ กพ 56 ควรรู้ 

         1. กรณีที่ผู้สมัครได้มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านามหลังจากที่ได้สมัครไปแล้ว ในวันสอบ ขอให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบด้วย  
 
         2. ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารอื่นที่กำหนดในระเบียบการสอบ ในวันสอบข้อเขียน หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  
         3. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) รองเท้าแตะฟองน้ำ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ    

         4. ห้ามนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ และจะให้ยุติการสอบ สำหรับบุคคลผู้นั้น (ทั้งนี้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น)    

         5. จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบในเวลา 8.30 น. (ภาคเช้า) และ 13.30 น. (ภาคบ่าย) หากผู้ใดไปถึงสนามสอบ หลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที (9.30 น./ 14.30 น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ    

         6. ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ    

         7. ขอให้ผู้เข้าสอบ ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ โดยละเอียด เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการสอบ


สมัครสอบ กพ 56 พร้อม รายละเอียด สอบ กพ 56

 ระดับที่รับสมัครสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          3. ระดับปริญญาตรี
          4. ระดับปริญญาโท

 การดำเนินการสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ในการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ครบจำนวนแล้ว 

          โดยแต่ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

 กำหนดการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน  วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556 โดย ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

           ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2556 เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

          ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัว ข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ กพ 2556

          ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          - ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

          ความสามารถด้านเหตุผล


          -  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความเข้าใจภาษา
        
          - ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

          การใช้ภาษา


          - ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
          - ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


       

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 566 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิมชื่อในใบสมัครสอบผิดต้องทำไรอย่างไร
จากคุณ ธนภรณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-13 21:06:50 ]
ความคิดเห็นที่ 565 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิมพใบสมัครสอบยังไม่ได้หรอค่ะ
กดพิมพ์ยังไม่ได้อ่าค่ะ จ่ายตางไปแล้ว
จากคุณ มิั้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-13 20:05:31 ]
ความคิดเห็นที่ 564 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ชำระเงินไปแล้ว จะพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไหร่ค่ะ
คือชำระเงินไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10 แล้วค่ะ
จากคุณ สุพัตร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-13 19:58:52 ]
ความคิดเห็นที่ 563 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
กพ ระบบล่มหรอ จ่ายเงินเสร็จ ทำไรต่อไม่ได้เลย T^T
จากคุณ nuclear เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-12 12:46:41 ]
ความคิดเห็นที่ 562 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินไม่ได้ค่ะ จะต้องทำอย่างไร
จากคุณ pui เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-11 15:10:37 ]
ความคิดเห็นที่ 561 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ความเห็นที่ 558 ตอนนี้คุณได้ใบรับรองหรือยังคะ ถ้าได้อยากรู้ว่าต้องทำยังไง เพราะดิฉันก็ยังไม่ได้เลยค่ะ
จากคุณ ่NIEW เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-20 12:42:59 ]
ความคิดเห็นที่ 560 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ยังไม่ได้เหมือนกันค่ะ อยากรู้อยู่เหมือนกันว่าคนที่สอบผ่านปี 55 ยังไม่ได้ทั้งหมดหรือไม่ได้แค่บางส่วนคะ
จากคุณ ่NIEW เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-20 12:40:54 ]
ความคิดเห็นที่ 559 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ยังไม่ได้เอกสารเลย รอมา 6 เดือนแล้วน่ะ ส่งคำร้องไปก็แล้ว มีมีอะไรตอบกลับมาเลย หรือว่า สำนักงาน กพ.เค้าปิดทำการแล้ว !!!
จากคุณ dee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-01 13:47:40 ]
ความคิดเห็นที่ 558 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ผมเคยโทรไปที่สำนักงานที่ นนบุรีเเล้วครับ ก็บอกไม่ได้รับเอกสารเเละใบคำร้อง บางทีโทรตามไปเจออีกคน ก็บอกชื่อยังไม่ได้คีย์เข้าระบบ วันๆทำอะไรกันเหรอครับ ตอนนี้ปี 56 เเล้วสอบตั้งเเต่ปี 55 บางครั้งโทรไปก็ไม่มีคนรับก็มี บางที ก็ไปเจออีกคน ก็บอกว่าไม่พบข้อมูลในรายชื่อที่สอบผ่าน ผมก็เลยให้เลขบัตรประชาชนไป เลยหนีไม่ออก เพราะมีชื่อสอบผ่าน สงเอกสารไปที่นับได้ห้าหกครั้ง หลังจากนั้นขี้เกียจนะนับว่าส่งไปกี่ที สรุปคือองค์กรห่วย บุคลากรก็ห่วย อะไรๆ เลยห่วย
จากคุณ dol113 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 23:41:45 ]
ความคิดเห็นที่ 557 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
องค์กรห่วยมาก จนขึ้นปี 56 เเล้ว ส่งเอกสารเเละใบคำร้องตามที่อยู่ไปห้าหกครั้งเเล้วยังไม่ได้รับใบรับรองเลย
จากคุณ dol113 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 23:30:16 ]
ความคิดเห็นที่ 556 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ปี 2556 กพ จะเปิดรับสมัครสอบวันไหนครับ
จากคุณ สมยศ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-01 06:10:19 ]
ความคิดเห็นที่ 555 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ยังไม่ได้ใบรับรองเลยค่ะ
จากคุณ ธัญลักษณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-21 08:21:58 ]
ความคิดเห็นที่ 554 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ยังไม่ได้ใบรับรองเหมือนกันรับ ต้องทำไงดี
จากคุณ มิตร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-18 16:57:34 ]
ความคิดเห็นที่ 553 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใบรับรองเลยค่ะ
จากคุณ YOO เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-23 15:25:24 ]
ความคิดเห็นที่ 552 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ยังไม่ได้รับใบรับรองเหมือนกันค่ะ เซ็งจริงๆ ต้องเขียนใบคำร้องส่งไปสนง.กพ >.
จากคุณ Anny เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-23 15:55:08 ]
ความคิดเห็นที่ 551 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ยังไม่ได้ใบรับรองเลยค่ะ ใครได้แล้วบ้าง
จากคุณ มัสซี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-23 10:29:50 ]
ความคิดเห็นที่ 550 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใบรับรองภาค ก ได้กันหรือยังครับผมยังเลย
จากคุณ boom เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-20 10:37:35 ]
ความคิดเห็นที่ 549 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
คนที่สอบผ่านมีใครได้ใบรับรองยัง ครับ
จากคุณ ฮัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-18 14:17:53 ]
ความคิดเห็นที่ 548 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ความเห็นที่ 511 เท่าที่อ่านดูความคิดของคุณแล้ว เหมือนคนไม่เคยได้รับการศึกษา เหมือนคนที่ไม่เคยมีสังคม ไม่เคยรู้เคยเห็นอะไร จะต้องยกตนข่มท่านไปทำไม? หน่วยงานของคุณ ซื้อเครื่องบินลำใหม่ 6 ลำ .. จะต้องบอกเพื่ออะไร อยากบอกว่าในบอร์ดนี้คนมีการศึกษาทั้งนั้นนะครับ ผมว่าคุณ511 อย่างมากก็เป็นแรงงานไร้ฝีมือในหน่วยงานที่คุณทำอยู่ จริงไหมครับ ทุกท่าน
จากคุณ สฤษฏิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-16 17:47:15 ]
ความคิดเห็นที่ 547 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ถ้าคุณคิดว่าก.พ.จัดสอบไม่โปร่งใส ก็ไม่รุว่าที่ไหนจะโปร่งใสอีกลองไปดู อบต เทศบาล ฯ ลองสอบดูจะได้รู้
จากคุณ ซิซู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-15 15:40:36 ]
ความคิดเห็นที่ 546 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบผ่านก็ผ่านไปอย่าดูถูกคนอื่น มันเป็นการส่อนิสัยไม่ดี นี่เหรอพนักงานรัฐ
จากคุณ พิทัก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-13 11:30:33 ]
ความคิดเห็นที่ 545 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ถึง 511 เก่งหรือโม้ โชว์ คุยโว โอ้อวด
จากคุณ Tiger kob เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-11 14:39:38 ]
ความคิดเห็นที่ 544 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ตรวจผลสอบ กพ
จากคุณ ปริญญา มั่นศักดิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-10 18:14:46 ]
ความคิดเห็นที่ 543 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไม่มีคะแนน ให้ดูเลยอ่ะ
จากคุณ อยากดูคะแนน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-10 16:32:11 ]
ความคิดเห็นที่ 542 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
หนูสอบไม่ผ่าน
จากคุณ BB นะคะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-10 16:29:58 ]
ความคิดเห็นที่ 541 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบ กพ . ไม่ต้องรอปีหน้าหรอกครับเรื่องประกาศคะแนน ประกาศปีนี้เลย หรือทาง กพ. ไม่กล้าที่จะชี้แจง คะแนนจริงกล้วว่าตรวจผิดผลาดหรือป่าว หรือมีเรื่อง ใต้โต๊ะ ประชาชนเสียเงินค่าสอบค่าสมัครอยากสอบผ่านอยากรู้ความสามารถตนเอง และ เพื่อหวัง
จะรับราชการเพื่อพัฒนาประเทศทำ อะไรก็คิดถึงใจเขาใจเราบ้าง มันไม่ได้หนัก อะไรแค่ใส่คะแนนลงไป อย่าอยากสบายมากหนัก ถ้าเอาข้อสอบไปตรวจใหม่ ดีใหม่ดีมีคนผ่านเพิ่มอีกเป็น พัน ดูแล้ว มีมั่วบ้างละ คนตั้ง เยอะ ข้อสอบคนละชุดแถม มานั่งสอบรวมห้องเดียวกันอีก ยังไงก็ตรวจมั่วเชื่อดิ ยิ่งไม่ค่อยได้ใส่ใจแบบนี้ด้วย คนคุมสอบก็ อาจารย์ในโรงเรียนนั้นๆ เป็นคนคุมสอบให้
จากคุณ สุดสุด ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-10 04:15:29 ]
ความคิดเห็นที่ 540 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ผู้สอบผ่าน กพ 2555 เลขที่ห่างกัน 100-300..ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมาก ที่คนสอบตึกเดียวกัน จะไม่มีผู้สอบผ่านเลย..กพ มีเฉลยข้อสอบหลายชุด เป็นไปได้ไหมว่า อาจจะใช้เฉลยมาตรวจข้อสอบผิดชุด จึงทำให้ลำดับห่างกันมาก..อยากขอร้องให้ กพ ช่วยตรวจข้อสอบใหม่อีกครั้งค่ะ..เพราะหลายคนอยากสมัครสอบ สตง. ปี 55 แต่ไม่ผ่าน กพ. ทั้งๆที่ทำได้....ขอร้องให้ช่วยตรวจข้อสอบใหม่ และแจ้งคะแนนด้วยค่ะ >>>เพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน
จากคุณ lek เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-08 23:08:21 ]
ความคิดเห็นที่ 539 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ลองทำข้อสอบอีกก็กาข้อเดิม เพราะไม่รู้ว่าข้อไหนถูกแล้วจะทำไปทำไหมบ่อยจังเพราะไม่รู้คำตอบ
จากคุณ 154 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-08 17:31:44 ]
ความคิดเห็นที่ 538 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบกพ แต่ละครั้งทำไหมไม่ประกาศผลคะแนนให้ทราบด้วย บางครั้งมั่นใจว่าจะผ่านแต่ก็ไม่ผ่าน ครั้งต่อไปอาจเราผ่านก็ได้
จากคุณ 555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-08 17:27:18 ]
ความคิดเห็นที่ 537 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ถ้าอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่ผ่าน ลองเอาข้อสอบมานั่งทำอีกรอบดูสิ
จากคุณ ครั้งแรกผ่าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-08 08:16:05 ]
ความคิดเห็นที่ 536 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ประเทศนี้เขารับข้าราชการที่ไช่ญาติไอ้เหลี่ยมด้วยหรือ
จากคุณ มึนงงกับชาตินี้เอามากๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 22:46:18 ]
ความคิดเห็นที่ 535 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เอ่อ อีกนิดนึง ได้ข่าวว่า ปีถัดไป ทาง กพ.จะเปิดให้สอบกพ. 2ครั้ง ต่อปี ใช่มั้ย เราจะได้สอบอีก ตอนนี้ทำงานเป็นลูกจ้างอยุ่ที่โีรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง อยากสอบไปลงหน่วยงานที่ตรงกับสายที่เรียนมาบ้าง ปีหน้าฟ้าใหม่ก็จะสอบอีก
จากคุณ สอบไม่ผ่าน2 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 19:26:08 ]
ความคิดเห็นที่ 534 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบไม่ผ่านT_T ครั้งที่2
ไม่โทษอะไรทั้งนั้น ทำงานต่อไป
ใครสอบผ่านก็ยินดีด้วยละกัน ใครไม่ผ่านแบบเรา ก็อย่าเพิ่งท้อ
สุ้ๆต่อไป
จากคุณ สอบไม่ผ่าน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 19:05:28 ]
ความคิดเห็นที่ 533 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
มันไม่ได้ยากนะ ถ้าคุณเป็นคนคิดแบบวิเคราะห์เป็น
จากคุณ PLM เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 18:39:36 ]
ความคิดเห็นที่ 532 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
นานมาแล้วผมเคยเอาข้อสอบเลข กพ มาดูเล่น ๆ มันไม่มีโจทย์เลขอนุกรมนะครับ ครั้งนี้ก็ไม่มี ... คุณเข้าใจคว่า ลำดับ กับ อนุกรม มากแค่ไหน(หมายถึงในทางคณิตศาสตร์) ... โจทย?เลขที่ กพ ออก มีลักษณะการทดสอบ attitude เป็นหลัก ...
ดังนั้นเขาจะไม่ใช้โจทย์เลขอนุกรม เพราะมันต้องมีแบ็คกราวด์ในระดับนึง ซึ่งอาจจะเกินขอบเขตที่บรรยายลักษณะภาค ก ..... ว่าความรู้ความสามารถทั่วไป ... เนี่ยะอ่ะ เรื่องง่าย ๆ แค่นี้คุณยังไม่รู้ ไม่รู้แล้วยังไม่ยอมใส่ใจด้วย แล้วยังงี้จะสอบผ่านได้ยังไงล่ะครับ ... ขอเป็นกำลังใจให้ปรับปรุงตัวเองด่วนเลยนะครับ
จากคุณ วิดวะ การบิน แนะแนว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 14:35:40 ]
ความคิดเห็นที่ 531 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
คงจะมีคนสอบไม่ผ่านอย่าง 526 นี่เยอะ ... ผมล่ะปวดหัวกับคนพวกนี้จริง ๆ ข้อสอบแบบนี้คุณไม่ต้องใช้ความสามารถพิเศษอะไรเลย ขอแค่ใช้ความใส่ใจ และที่สำคัญ แต่คิดว่าคงทำไม่ได้กันเป็นส่วนใหญ่ คือ แบ็คกราวด์ทางด้านการใฝ่ใจเรียนรู้ ..... อย่างผมนี่ขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอด เรื่องอะไรที่มีประโยชน์เป็นความรู้ ถ้ามีเวลาว่างผมอ่าน ผมศึกษา ....

อย่างง่าย ๆ เหมือนพวก ศัพท์ภาษาไทยยาก ๆ เขียนยังไงอ่านยังไง ผมก็หมั่นเปิดดูพจนานุกรมอยู่ตลอด เรื่องพวกนี้ ต้องทำให้ชินให้เป็นนิสัย แล้วจะรู้ว่า ที่จริงแล้วไม่ยากเลย .... อย่างโจทย์เลขลำดับที่คุณเรียกว่าเลขอนุกรม มันก็ผิดแล้วครับ
จากคุณ ต่ออีก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 14:30:18 ]
ความคิดเห็นที่ 530 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จริง ๆ อยากจะบอกว่าเลข กพ ที่คุณบอกว่าเป็นโจทย์อนุกรมน่ะมันไม่ใช่นะครับ ทางคณิตศาสตร์จริง ๆ เขาเรียกว่าเลขลำดับ เจอพวกความรู้น้อยเลยทำให้ผมเรียกพลอยเผลอเรียกผิดไปด้วย ...

เรื่องที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้ลองไปหาอ่านตำราอัจฉริยะดูบ้างนะครับ คาร์ลส์ ฟรีดริช เกาส์ แก้โจทย์เลขอนุกรมของจริงได้ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ
จากคุณ ต่อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 14:21:50 ]
ความคิดเห็นที่ 529 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ถึง 526 ผมประมาณการเอาน่ะครับ คุณคงไม่ได้คิดว่าผมหมายถึง 20 นาทีเป๊ะ ๆ หรอกนะ เพราะผมบอกแล้วไงว่าลองสอบเล่น ๆ ดู ผมจึงไม่ได้จับเวลาอะไร แต่คิดว่าคงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแน่ ๆ หรือเต็มที่ ก็เกินนิดหน่อย แล้วเวลาฝนดินสอนี่ผมไม่ได้นั่งวาดรูปนะครับ ผมมีเทคนิคที่ทำให้เครื่องมันตรวจได้แต่ใช้เวลาฝนนิดหน่อย .... เออ คนเรานะ ผมถึงได้ว่าทำไมคนที่สอบไม่ผ่าน มันถึงได้ไม่ผ่านกันแค่เรื่องง่าย ๆ อย่างฝนตัวเลือกนี่มันยังหาทางทำให้เสียเวลายุงยาก ชักช้ากันได้อีก ...

จากคุณ วิดวะ การบิน เก่งจริงถึงกล้าพูด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 14:20:55 ]
ความคิดเห็นที่ 528 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เห็นด้วย คห. 527 จริงเลยครับ พอผ่าน ก็ชอบไปโพสบอกว่า สอบครั้งแรกผ่านเลยไม่ได้อ่านหนังสือเลยสักตัว ผมเห็นประจำ ผมสอบ2ครั้งถึงจะผ่าน ปี53 ไม่ผ่าน ไม่ได้อ่านหนังสือเลยไม่พร้อมเลย ปี54 อ่านเต็มที่ถึงจะผ่าน ถ้าให้ผมมาสอบ ปี 55 อาจจะไม่ผ่านก็ได้ เพราะผมรู้สึกว่าตอนสอบเมื่อปีที่แล้วออกจากห้องสอบแบบไม่มั่นใจเท่าไหร่เลย แต่ ผ่าน มาได้
จากคุณ Eminem เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 13:28:32 ]
ความคิดเห็นที่ 527 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เฮ้อ ..นี่และ คนไทย พอผ่านก็บอกว่าข้อสอบง่าย พอไม่ผ่านบอกว่าไม่ยุติิธรรม

ขี้หมู ขี้ควาย ทำประโยชน์ได้ ขี้โม้ ขี้คุย ไร้ประโยชน์
จากคุณ ไทยเดิม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 10:46:47 ]
ความคิดเห็นที่ 526 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ความคิดเห็นที่ 511

1. 20 นาทีนี่เวอร์มาก 80 ข้อ แค่นั่งฝนไม่อ่านโจทย์ไม่เกือบ 10 นาทีแล้ว
2. ข้อสอบ 60 % ถือว่าผ่าน แค่เกรดสองเอง ผ่านแค่นี้ทำโม้

ผมว่ามันโม้ซะมากกว่าครับ ลองเอาโจทย์อนุกรมให้ทำสักข้อดิ ว่าทำไม่ได้หรอก
จากคุณ james เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 10:33:49 ]
ความคิดเห็นที่ 525 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ความคิดเห็นที่ 524 ความจริง ข้าราชการ คือ พวกที่หวังประโยชน์จากภาษีของประชาชน อยากได้สิทธิพิเศษเหนือกว่าคนทั่วไป เป็นพวกเห็นแก่ตัวครับ มีน้อยคนที่จะทำงานเพื่อประชาชนจริงๆ พวกที่สอบก็คือพวกหนีงานประจำ อยากทำงานสบายไม่โดนไล่ออก
จากคุณ สองหัวแลนด์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 10:33:31 ]
ความคิดเห็นที่ 524 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
แม้ข้าราชการเงินเดือนไม่สูง แต่ผมว่ามันก็ไม่ได้น้อยน่ะ ทำงานราชการไม่ได้หวังรวยนะครับ แต่จะเหมือนน้ำบ่อทราย ที่มีให้เราใช้ได้ไปจนตลอด อีกอย่าง ข้าราชการ คือ ผู้ที่ทำงานสนองคุณแผ่นดิน เป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิิใจ มีศักดิ์ศรี
จากคุณ สพป เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 10:24:59 ]
ความคิดเห็นที่ 523 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ผมว่า คห.511 เขาคงโม้ไปนิดหนึ่ง

แต่ผมเห็นด้วยที่ว่าข้อสอบมันง่ายไป
แต่มองในอีกมุมก็คือสามารถเปิดโอกาสให้คนมากมายได้เข้าเป็นข้าราชการ ทำให้เกิดความหลากหลาย เนื่องจากแต่ละงานก็ต้องใช้คนแต่ละประเภทไป ถ้าคนหัวหมอหมดทั้งองค์กร คงไม่ดีแน่คับ
จากคุณ เออ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 09:39:07 ]
ความคิดเห็นที่ 521 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เค้าน่าจะให้เราเห็นคะแนนตัวเองแต่ละจุดว่าได้เท่าไหร่แบบนี้ใคร จะไปรู้ล่ะว่าความสามารถตัวเองระดับไหน เราจะโง่หรือจะเทพแค่ไหนประกาศมาเหอะคะแนนอ่ะ ตูรับได้
จากคุณ Milly เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 01:55:47 ]
ความคิดเห็นที่ 520 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากทำงาน อบต. เทศบาล อบจ.เสียอีก สี่ ห้าแสน


จริงๆ พวกที่ทำง่นอายุไม่เกินสี่สิบ เสียเงิน ให้นายก ทุกคน เอาสาบานตายหมด
ประเทศไทย
จากคุณ 1111 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 01:54:11 ]
ความคิดเห็นที่ 519 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
คต.511 อาจจะเก่งจริง ๆ ก็ได้ ชมเค้าหน่อยเร้ววว
จากคุณ Moo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-06 00:18:37 ]
ความคิดเห็นที่ 518 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ถึง 516 ผมไม่ได้โม้ครับ ... ถึงจะให้ชื่อผมคุณก็ไปดูได้แค่ว่าผมผ่าน ภาค.ก จริง แต่อยากจะบอกว่า ที่ต้องการบอกคือข้อสอบมันง่าย ๆ จริง ๆ อย่างเลขนี่เรื่อง ลำดับ ผมมองปร๊าดเดียวก็รู้แล้วว่าใช้สูตรไหน เรื่อง ภาษาไทยยิ่งหมูใหญ่ ปกติคนที่ฝึกอ่านเร็วมาแบบผม หนังสือพิมพ์ 1 หน้าเดี่ยวใหญ่ ๆ ผมอ่านสแกนแค่แวบเดียว ก็รู้ว่าเนื้อหาเป็นยังไง อยากบอกว่าของพวกนี้มันฝึกกันได้ ส่วน ภาค ข ภาค คแต่ละหน่วยงานไปเปิดสอบกันเอง มาตรฐานมันเลยไม่เท่ากัน ผมเอามาเปรียบเทียบอะไรไม่ได้ แต่ภาค ก นี่ต้องสอบเหมือนกันหมด เลยชี้ให้เห็นได้ว่า ระบบเข้ารับราชการของเรายังไม่ได้คัดเลือกคนเก่งจริง ๆ
จากคุณ 511 ไม่ได้โม้ วิดวะการบิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 23:45:22 ]
ความคิดเห็นที่ 517 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เราว่า TOEIC ยังจะง่ายกว่าอีก กพ ไม่ไหวยากเกิน บางครั้งข้อสอบางข้อก็กวนประสาท ลวงแล้วลวงอีก
จากคุณ โลกสวย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 23:37:27 ]
ความคิดเห็นที่ 516 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
คห.511 คุณขี้โม้ว่ะ ขี้อวด คุณเข้าใจอะไรผิดรึป่าว ภาค ก. ไม่ใช่ว่าสอบผ่านแล้วจะได้เป็นข้าราชการเลย ต้องสอบ ภาค ข. อีก ขั้นตอนนี้สำคัญมาก ต้องทำคะแนนให้ดีที่สุด ลำดับดีไม่ดีอยู่ที่ภาค ข. ภาค ค. สัมภาษณ์ คะแนนคงไม่ห่างกันมาก คะแนนสูงสุดกับต่ำสุดจะห่างกันไม่ถึง10คะแนนคนที่ได้คะแนนสูงสุดกับต่ำสุดจะมีเครื่องหมาย*ไว้แล้วระบุหมายเหตุด้วย
จากคุณ Eminem เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-05 23:27:31 ]