ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         หลังจากที่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 นี้ ล่าสุด ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กพ 56 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56 แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 56 วัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56

         ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" และ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ


 ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบ กพ 56 ควรรู้ 

         1. กรณีที่ผู้สมัครได้มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านามหลังจากที่ได้สมัครไปแล้ว ในวันสอบ ขอให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบด้วย  
 
         2. ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารอื่นที่กำหนดในระเบียบการสอบ ในวันสอบข้อเขียน หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  
         3. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) รองเท้าแตะฟองน้ำ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ    

         4. ห้ามนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ และจะให้ยุติการสอบ สำหรับบุคคลผู้นั้น (ทั้งนี้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น)    

         5. จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบในเวลา 8.30 น. (ภาคเช้า) และ 13.30 น. (ภาคบ่าย) หากผู้ใดไปถึงสนามสอบ หลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที (9.30 น./ 14.30 น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ    

         6. ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ    

         7. ขอให้ผู้เข้าสอบ ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ โดยละเอียด เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการสอบ


สมัครสอบ กพ 56 พร้อม รายละเอียด สอบ กพ 56

 ระดับที่รับสมัครสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          3. ระดับปริญญาตรี
          4. ระดับปริญญาโท

 การดำเนินการสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ในการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ครบจำนวนแล้ว 

          โดยแต่ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

 กำหนดการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน  วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556 โดย ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

           ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2556 เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

          ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัว ข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ กพ 2556

          ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          - ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

          ความสามารถด้านเหตุผล


          -  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความเข้าใจภาษา
        
          - ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

          การใช้ภาษา


          - ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
          - ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


       

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไม่รู้ฉะเฃิงเทราเต็มรึยัง
จากคุณ เรายา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-22 18:17:57 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขอให้โชคดีกันทุกคนกนะคะ
จากคุณ ช่อลดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-22 17:05:57 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
หนุ่มใต้ ทองแดง
จากคุณ คนเมืองนัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-22 13:25:34 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไม เข้าเว็บไม่ได้อะค่ะ เข้ามาทุกวันเลย แต่ไม่ได้สักที
จากคุณ ป.ตรี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-22 12:30:55 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สงขลายังไม่เต็มครับเพิ่งไปจ่ายมาเมื่อ20นี้เอง
จากคุณ arm เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-22 03:00:40 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ตอนนี้แค่รอพิมพ์ใบสมัครสอบและก็เลขประตัวสอบอย่างเดียว
แล้วเพื่อนๆคนอื่นๆล่ะค่ะ คนไหนที่ยังไม่สมัครรีบเลยน่ะ
จากคุณ น้องมิ้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-21 20:30:06 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ตอนนี้ศูนย์สอบสงขลาเต็มแล้วยังค่ะ ช่วยบอกหน่อยค่ะ
จากคุณ น้องฟ่าง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-21 20:27:20 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ฉะเชิงเทราจะเต็มยังนะ
จากคุณ waiwaijang เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-21 13:00:54 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พยามหน่อยนะครับ ทำตามขั้นตอนครับ ให้คนที่นั่งอยู่ข้างๆ ช่วยสมัครสอบก็ได้ครับ
จากคุณ เข้าใจช่วย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-21 12:07:15 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ ธัญญรัตน์ รุผักชี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-20 15:15:42 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ตอนนี้ศูนย์สอบกรุงเทพและปริมลฑลเต็มแล้วน่ะค่ะ
จากคุณ lee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-20 13:13:18 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากรู้จังค่ะ ศูนย์สอบราชบุรีเต็มยังค่ะยังไม่ได้ไปจ่ายเงิน :)
ใครรู้บอกหน่อยนะค่ะ ^^~
จากคุณ MIND ZAA เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-19 19:53:11 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ต้องจ่ายเงินก่อนถึงจาเลือกศูนย์สอบได้หรอค่ะ ตอบด่วน
จากคุณ บรา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-18 22:01:11 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ใครที่ัยังปลิ้นใบจ่ายตังไม่ได้อ่ะค่ะ
ถ้าสมัครแรว คลิกตรงใบแจ้งการชำระเงินอ่ะค่ะ
แรวก้อจะขึ้นเลขบัตรประชาชนจร๊
แรวก้อปลิ้นได้เรยจร๊
จากคุณ เด็กง้องแง้ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-18 20:38:55 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เราอยากรุ้ว่าศูนย์สอบที่อยุธยาเต็มรึยังอ่ะ
ยังไม่ได้ไปจ่ายตังเรย บอกหน่อยนะค่ะ
กลัวได้ไปไกลอ่ะ
จากคุณ เด็กง้องแง้ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-18 20:30:25 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สู้ตายนะจ๊ะทุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคน
จากคุณ บอย 44 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-18 18:40:36 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขอให้ทุกคนโชคดีรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะ
จากคุณ น้ำจ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-17 13:57:51 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้พยามยามนะคะ
จากคุณ ธนิดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-11 16:29:59 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครได้ และปริ๊นส์ได้โดยสมบูรณืดีค่ะ
จากคุณ ธนิดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-11 16:27:36 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครสอบเสร็จ พอจะปริ้นใบสมัครเน็ตหลุดพอดีและเข้าเน็ตไม่ได้เราจะสามารถปริ้นใบสมัครได้อย่างไร
จากคุณ leena เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-11 10:20:33 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จุดเริ่มต้นกับการเป็นเจ้าของกิจการกับการลงทุนที่น้อยที่สุด http://www.best24team.com/mathee072
จากคุณ ชีวิตมีแต่หัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-08 01:29:39 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ต้องใช้ acrobat ver.8 ขึ้นไปค่ะ จึงจะเปิดอ่านไฟล์ได้ ^^
จากคุณ ^____^ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-07 12:09:51 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ตอบ คห. 10,15,16

คุณต้องสมัครใหม่แล้วก็ยืนยันจนกว่ามันจะขึ้นว่าได้บันทึกใบสมัครของคุณแล้ว จึงจะถือว่าสมบูรณ์ค่ะ จากนั้นก็จะสามารถค้นหาใบตรวจสอบข้อมูลได้
ถ้ามันไม่บอกว่าบันทึกใบสมัครสักที ก็สมัครใหม่ไปเรื่อยจนกว่าระบบมันจะแจ้งว่าบันทึกล่ะคะ

เราก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
จากคุณ giglet69 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-06 13:49:18 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เราเป็นเหมือน คห.15-16 แต่ตอนนี้เราได้แล้วนะ

แต่เราไม่สามารถปริ๊นท์ใบตรวจสอบข้อมูลได้ ตอนเราเปิดไฟล์มันขึ้นว่า error

เราอยากรู้ว่าใบตวรสอบข้อมูลจำเป็นต้องปริ๊นท์ไหม
ใครที่ปริ๊นท์ได้รบกวนบอกทีว่าในใบนั้นมันมีข้อมูลอะไรบ้าง
เราลองค้นหาใบตรวจสอบข้อมูลแล้ว มันมีแค่ ชื่อ-นามสกุล ศูนย์สอบ หน่วยที่สมัคร แต่ปริ๊นท์ไม่ได้ เราก็กดเซฟไฟล์ไว้ พอเปิดไฟล์แล้วปรากฎข้อมูลerror
จากคุณ giglet69 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-06 13:20:34 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ลงทะเบียนพร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วต้องรออีก 1 วันอย่างเช่นเราชำระวันที่ 4 วันที่ 6 เราถึงจะกรอกใบสมัครออนไลน์ได้และการกรอกใบสมัครต้องใจเย็น ๆ เพราะเราคิดว่าน่าจะเป็นที่คนจำนวนมากเข้ามาใช้งานเว็บนี้เยอะทำให้มันรวนนิดหน่อย ของเราจะมีปัญหาตอนกรอกใบสมัครออนไลน์มากกว่า ต้องกรอกเรื่อย ๆ ถึงผ่านได้ ลอง ๆ กันใหม่นะคะจะได้ไปสอบด้วยกันค่ะ
จากคุณ tigga_true เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-06 12:01:43 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จ่ายเงินสมัครแล้วแต่ไม่สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้มีเพื่อนคนไหนที่สมัครได้บ้างแล้วค่ะ...เข้าเช้าไม่ได้เข้าดึกก็ไม่ได้แล้วจะสมัครได้ไหมเนี่ย..วอนผู้เกี่ยวข้องดูด้วย.ตี1ตี2ก็เข้าไม่ได้..บอกหน่อยดิ..
จากคุณ คน ตจว. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-06 04:32:00 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เป็นเหมือนความคิดเห็นที่ 15 เลยค่ะ พอยืนยันข้อมูลมันกลับมาหน้าเดิม คือหน้าให้กรอกข้อมูล แล้วก็เด้งไปหน้า สมัครสอบ กพ 2554 เหมือนให้เรากรอกข้อมูลไปใหม่ ลอง เป็น 10 รอบแล้ว นี่ขนาดตื่นมาลอง จนจะเกือบเช้าแล้วก็ไม่ได้ ใครเป็นเหมือนเราบ้างหนอ
จากคุณ เด็กพิดโลก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-06 03:48:05 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมปีนี้ กพ.มันยุ่งยากมาก จ่ายเงินแล้ว สมัครออนไลน์แล้ว พอยืนยันมันก็กลับหน้าเดิม พอเข้าไปค้นหาใบตรวจสอบข้อมูลก็บอกว่าไม่เจอข้อมูล เราเองเข้าใจว่าระบบยังไม่รับทีเลยสมัครอีกที ตกลงว่ายังเหมือนเดิม แล้วยังนี้จะทำยังไงต่อไปดี ทำไมจะสอบสักทีแสนจะยุ่งยากอ่ะ
จากคุณ เบื่อระบบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-05 22:46:37 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
There was an error opening this document. The file is damaged and could not be repaired.

จาก คห 12

ทำอย่างไรดีคะ
จากคุณ onnie เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-05 22:18:05 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เปิดไฟล์ ใบตรวจสอบข้อมูลไม่ได้ พอมันเด้ง เข้า Adobe Reader บอกประมาณว่าไฟล์เสีย ทำไงดีคะ
จากคุณ onnie เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-05 22:13:52 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
หากต้องการสอบวันที่ 7 สิงหาคม ต้องสมัครช่วงไหนค่ะ
จากคุณ mai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-05 15:28:26 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครแล้วยืนยันแล้ว แต่พอค้นหาใบตรวจสอบข้อมูล ใส่หมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็ไม่แสดง ระบบอกว่าไม่เจอ หมายความว่าไงหรือนี้
จากคุณ งงจิงๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-05 14:28:46 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เป็นเหมือนกันคะ ทำงัยดี
จากคุณ 5555+++ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-05 12:37:07 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครไม่ได้ซักที่แล้วอย่างนี้จะได้ศูนย์สอบไกล้บ้านมัย
เออเลอตลอด
จากคุณ ตุ๊กตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-05 10:51:40 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
คุณ ตจว. เป็นเหมือนเราเลยค่ะ
จากคุณ espresso_malon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-05 09:34:42 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ค้นหาใบตรวจสอบข้อมูลไม่พบเลยทั้งๆที่จ่ายเงินแล้วและสมัีครออนไลน์
แล้ว คนอื่นเป็นเหมือนกันมั๊ยคะ
จากคุณ นัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-05 06:22:13 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัคร 4 พ.ค.กรอกใบสมัคร 05.00น.กรอกไม่ได้ระบบบอกไม่ได้จ่ายเงิน.ก็เราจ่ายแล้วเมื่อวานทำไมระบบธนาคารต้องรอหลายวันเหรอ..คนอื่นมีเหมือนเราไหม
จากคุณ ตจว. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-05 05:38:30 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สมัครไม่ได้
จากคุณ หกกกกกห เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-04 23:13:50 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
มีจังหวัดอะไรบ้างค่ะ
จากคุณ โบว์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-04 17:38:17 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไงดีสมัครกับเพื่อนแล้วมีปัญหาคือว่าพอสมัครของเราเสร็จ
สมัครให้เพื่อนต่อมันลงทะเบียนซ้อนแต่ขื่อคนเดืยวกัน
แต่เปลี่ยนรหัส
จากคุณ gg ff เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-04 17:38:15 ]