ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

         หลังจากที่ สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556 นี้ ล่าสุด ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กพ 56 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56 แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 56 วัน เวลา สถานที่สอบ กพ 56

         ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "ค้นหาสถานที่สอบ" และ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ


 ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบ กพ 56 ควรรู้ 

         1. กรณีที่ผู้สมัครได้มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านามหลังจากที่ได้สมัครไปแล้ว ในวันสอบ ขอให้นำสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบด้วย  
 
         2. ผู้เข้าสอบต้องนำ บัตรประจำตัวสอบที่มีรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว มาแสดงคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารอื่นที่กำหนดในระเบียบการสอบ ในวันสอบข้อเขียน หากไม่มีบัตรดังกล่าวมาแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 
  
         3. ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) รองเท้าแตะฟองน้ำ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ    

         4. ห้ามนำเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ วัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือสุภาพสตรี เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบ และจะให้ยุติการสอบ สำหรับบุคคลผู้นั้น (ทั้งนี้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใด ๆ ทั้งสิ้น)    

         5. จะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบในเวลา 8.30 น. (ภาคเช้า) และ 13.30 น. (ภาคบ่าย) หากผู้ใดไปถึงสนามสอบ หลังจากเริ่มสอบแล้ว 30 นาที (9.30 น./ 14.30 น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ    

         6. ควรศึกษาเส้นทางการเดินทางไปสนามสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ    

         7. ขอให้ผู้เข้าสอบ ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ โดยละเอียด เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิในการสอบ


สมัครสอบ กพ 56 พร้อม รายละเอียด สอบ กพ 56

 ระดับที่รับสมัครสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          3. ระดับปริญญาตรี
          4. ระดับปริญญาโท

 การดำเนินการสอบ กพ 56 

          สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ในการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ครบจำนวนแล้ว 

          โดยแต่ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

 กำหนดการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

           ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน  วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556 โดย ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

           ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2556 เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

           ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

          ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัว ข้อ "รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2556" หัวข้อย่อย "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ

 

หลักสูตรและวิธีการสอบ กพ 2556

          ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          - ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

          ความสามารถด้านเหตุผล


          -  ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

          ความเข้าใจภาษา
        
          - ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

          การใช้ภาษา


          - ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
          - ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ


       

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 619 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากสมัคร
จากคุณ เหกดเกดหเ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-09-04 11:29:50 ]
ความคิดเห็นที่ 618 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากทราบคะแนนสอบด้วย
จากคุณ สงสัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-20 10:31:08 ]
ความคิดเห็นที่ 617 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมไม่บอกคะแนนสอบด้วย เพื่อความโปร่งใส ชัดเจน
จากคุณ น้องสงสัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-10 13:16:28 ]
ความคิดเห็นที่ 616 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากทราบคะแนนที่สอบไปอ่ะค่ะ ว่าได้กี่คะแนน เพื่อความโปร่งใสค่ะ
จากคุณ ลลิตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-09 09:36:01 ]
ความคิดเห็นที่ 615 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เข้ามาดูประกาศผลสอบกพ.แล้วไม่เห็นประกาศเลยเห็นว่าจะประกาศวันที่5ตุลาคมนี่
จากคุณ num เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-05 16:08:02 ]
ความคิดเห็นที่ 614 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ประกาศผลสอบ กพ.56 วันไหน
จากคุณ 1234 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-06 15:56:07 ]
ความคิดเห็นที่ 613 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ปริ้นใบ กพ ปริ้นตรงไหนครับ
จากคุณ จ๋า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-24 14:32:00 ]
ความคิดเห็นที่ 612 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ดูรายชื่อมีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบกพ
จากคุณ สุภารัตน์ จันทภัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-22 12:37:41 ]
ความคิดเห็นที่ 611 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไปสอบที่เชียงใหม่ยากๆๆมากเลยสมกับเป็นข้อสอบราชการพลเรียนพิมพ์บัตรประ๗ัาตัวไม่ยากครับแต่ต้องรอนานหน่อยกว่าจะแสดงผลจากส่วนกลางครับตัองใจเย็น
จากคุณ นายพงาืพันธุ์ รักเสน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-04 13:51:02 ]
ความคิดเห็นที่ 610 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
การแ่ตงตัว อุปกรณ์ท่สามารถนำเข้าห้องสอบได้
จากคุณ สุนทร เมธา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-27 08:55:41 ]
ความคิดเห็นที่ 609 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ประกาศที่นั่งสอบภาค ก รอบสอง 2556
จากคุณ เฟื่องฝน จุลโคตร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 22:59:42 ]
ความคิดเห็นที่ 608 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เขาให้เริ่มพิมพ์ได้วันนี้น่ะจ๊ะ 25/7/56 ลองพิมพ์ดูน่ะ
จากคุณ ต้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-25 11:38:34 ]
ความคิดเห็นที่ 607 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ไม่เห็นมีใครมาตอบข้อข้องใจเลยว่าทำไมพิมบัตรประจำตัวสอบไม่ได้ กังวลมากเลยค่ะ พิมไม่ได้เป้นเพราะอะไรกัน ???
จากคุณ MDsweet เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-24 12:08:39 ]
ความคิดเห็นที่ 606 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทางนี้ครับเพื่อนๆๆ ข้อสอบ ก.พ. เยอะนะ ที่ THAIEXAM คลังข้อสอบ ข้อสอบก.พ.ทั้งนั้น
จากคุณ witsanu เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-24 10:45:47 ]
ความคิดเห็นที่ 605 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
กังวลมากเลยค่ะ พิมพ์บัตรสอบไม่ได้ เป็นที่ระบบหรืออะไรกันแน่ค่ะ
จากคุณ เครียด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-23 19:45:06 ]
ความคิดเห็นที่ 604 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
วันนี้วันที่ 23/7/2013 แล้วยังพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบไม่ได้เลย จะให้รอถึงเมื่อไหร่ เวลามันล่วงเลยมานานแล้ว เห็นบอกว่าจะพิมพได้ตั้งแต่วันที่ 10/7/2013 เป็นต้นไป เร็วหน่อยก็ดีอ่ะ จะได้จัดการอะไรให้มันเรียบร้อย อุตส่าห์รีบสมัคร รีบจ่ายตังค์
(-.-)
จากคุณ เติ้ล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-23 16:52:19 ]
ความคิดเห็นที่ 603 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ตอนนี้ก็ยังพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบไม่ได้เลย ทำไงดีอ่าค๊า
จากคุณ นภัส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-22 21:18:21 ]
ความคิดเห็นที่ 602 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบไม่ได้อ่ะ ใครเป็นมั่ง แงแง
จากคุณ ข้าว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-19 19:32:40 ]
ความคิดเห็นที่ 601 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ขอถามเรื่องการแต่งกายค่ะ ไม่ทราบว่าใส่เสื้อสายเดี่ยวแล้วใส่เสื้อสูททับได้หรือไม่คะ (ศูนย์สอบสงขลา) ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ สอบครั้งแรก ไม่ทราบจริงๆค่ะ
จากคุณ มะนาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-18 18:35:38 ]
ความคิดเห็นที่ 600 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
เมื่อไหร่จะพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบได้คะ รอมาตั้งหลายวันแล้ว จะปรินต์ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. แล้วนะคะ แต่ปุ่มที่ให้คลิกเป็นสีจาง กดไม่ได้เลยค่ะ จะรีบปรินต์เพื่อเอาไปติดรูปค่ะ เสียเวลากับความกังวลมามากพอแล้ว ถ้าหมดเขตวันที่ให้ปรินต์จะรับผิดชอบยังไงคะ
จากคุณ คนเพิ่งเคยสมัครสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-18 15:29:52 ]
ความคิดเห็นที่ 599 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ผมก็พิมพ์บัตรประจำตัวสอบไม่ได้เลย ทำไงดีน้อ
จากคุณ เอกราช เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-17 02:33:20 ]
ความคิดเห็นที่ 598 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิมพ์บัตรประจำตัวไม่ได้เลยค่ะ ใครรู้ช่วยทีค่ะ
จากคุณ จุฑารัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-15 16:03:56 ]
ความคิดเห็นที่ 597 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิมบัตรประชาชนตรงไหนค่ะ จะเช็ครายชื่อค่ะ หาไม่เจอ มีทางไหนบ้างค่ะที่เราจะทราบว่าเรามีรายชื่อสอบอ่ะค่ะ เข้าที่ไหนค่ะพอดีหนูสมัครสอบครั้งแรกอ่ะค่ะ
จากคุณ วรรณพร เติมตัวรัมย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-15 11:21:36 ]
ความคิดเห็นที่ 596 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ กพ.ไม่ได้ ทำอย่างรัยดีค่ะ
จากคุณ บ๊วย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-14 16:25:41 ]
ความคิดเห็นที่ 593 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ ทิพภาพร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 23:48:39 ]
ความคิดเห็นที่ 592 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ กพ ไม่ได้ค่ะ จะแก้ปัญหายังไงคะ ตรวจสอบมีรายชื่อ สถานะจ่ายเงินก็เรียบร้อยครบถ้วน อย่างนี้จะให้ทำยังไงคะ ติดต่อใครได้ ใครมีวิธีแก้แนะนำทีค่ะ
จากคุณ Tithirat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 22:16:29 ]
ความคิดเห็นที่ 591 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบไม่ได้
จากคุณ ศิริลกษณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 19:19:40 ]
ความคิดเห็นที่ 590 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ทำไมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบไม่ได้ มีชื่อ แต่พิมพ์ไม่ได้ ได้สอบรอบสองค่ะ เขาให้ติดตาม 25 ก.ค. 56 นี้
จากคุณ ปานทิพย์ ทาสุวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-12 16:26:20 ]
ความคิดเห็นที่ 589 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
วันที่ 11 กค. 56
จากคุณ นาย ภูชิดศะ อุทาวงค์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 20:43:57 ]
ความคิดเห็นที่ 588 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
วันนี้วันที่ 11 ก.ค. แล้ว ยังพิมพ์เลขที่นั่งสอบไม่ได้เลย
จากคุณ คนสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 10:31:57 ]
ความคิดเห็นที่ 587 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
หนูอยากสอบ
จากคุณ เดียร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 18:56:06 ]
ความคิดเห็นที่ 586 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
หาสถานที่สอบไม่เจอเลยคะ
จากคุณ กาญจณี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-10 18:47:09 ]
ความคิดเห็นที่ 585 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
สอบ ก.พ. โปร่งใสสุดแล้วครับ

ส่วนการสอบของที่อื่น ถ้าเปิดสอบกันเองก็อย่าไปสมัครครับ เสียเวลา

ถ้าจังหวัดเปิดสอบรวม สอบเลยครับ ผมสอบได้แล้ว เสียเงินครับไม่ใช่ไม่เสีย เสียค่าสมัคร 200 บาท กับค่ารถนั่งไปสอบ แค่นั้นครับ

เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าสอบทุกท่านครับ ผมก็เคยสอบผ่าน ก.พ. แบบ งงๆ
จากคุณ คนเคยสอบได้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-15 19:40:32 ]
ความคิดเห็นที่ 584 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ วงเดือน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-12 18:53:55 ]
ความคิดเห็นที่ 583 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ระบบบอกว่าพิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ วันที่ 10 ก.ค. แต่ยังเข้าไปพิมไม่ได้เลยคร่าาาา ทำไงดีหมดเขต วันที่ 19 ก.ค. นี้ คร่าาา
จากคุณ ตุ๊กตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-12 14:31:53 ]
ความคิดเห็นที่ 582 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จ่ายตังแล้วแต่ พริ้นไม่ได้ มันเป็นเพราะไรเนี๊ย ตกลงว่าไง
จากคุณ ลูกตาล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-10 10:56:57 ]
ความคิดเห็นที่ 581 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
วันนี้วันสุดท้าย ชำระเงิน ไม่ทัน ทำไงดีครับ
จากคุณ ดิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-01 06:19:55 ]
ความคิดเห็นที่ 580 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
วันนี้วันสุดท้าย ชำระเงิน ไม่ทัน ทำไงดีครับ
จากคุณ Gob เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-31 21:53:19 ]
ความคิดเห็นที่ 579 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ชำระเงินแล้วแต่ยังขึ้นว่ายังไม่ดำเนินการต้องทำไงดี หรือต้องรอ กี่วันคัยรู้ช่วยบอกหน่อยคับ
จากคุณ บิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-29 21:59:40 ]
ความคิดเห็นที่ 578 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
อยากทราบว่าสอบ กพ ปี 2556 ออกข้อสอบกี่ข้อคะ ใครรู้ช่วยตอบทีคะ
จากคุณ โบว์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-29 11:12:43 ]
ความคิดเห็นที่ 576 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ตรวจสอบเลขที่นั่งสมัครสอบ กพ.สนามกรุงเทพฯ
จากคุณ kesanee chaichawong เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-23 10:57:57 ]
ความคิดเห็นที่ 575 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ .... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-21 13:00:11 ]
ความคิดเห็นที่ 574 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จากคุณ อยากสอบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-21 12:40:05 ]
ความคิดเห็นที่ 573 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ วันที่ 10 เดือน 7 นิ นี่ยังเดือน 5 อยู๋เลย จะพิมพ์ได้ไง - -*
จากคุณ อออออ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-20 18:40:58 ]
ความคิดเห็นที่ 572 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบไม่ได้ โทรไปถามดีไหม
จากคุณ Danai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-20 17:16:29 ]
ความคิดเห็นที่ 571 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
ระบบ บอกว่าพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ตั้งแต่ วันที่10 ก.ค ** วันนี้ 19 ก.ค แล้ว ยังกดเข้าไปพิมพ์บัตรไม่ได้เลยค่าาา
จากคุณ กัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-19 20:28:06 ]
ความคิดเห็นที่ 570 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ในใบสมัคร กพ ผิดและกดบันทึกเรียบร้อยแล้วต้องหแก้ไขอย่างไรค่ะ ยังไม่ได้จ่ายเงินค่ะ
จากคุณ จิราพรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-18 11:44:24 ]
ความคิดเห็นที่ 569 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จ่ายตังไปแล้ว พิมพ์บัตรประจำตัวสอบไม่ได้เลย
จากคุณ Danai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-18 11:38:53 ]
ความคิดเห็นที่ 568 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
จ่ายตังไปแล้ว พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
จากคุณ Danai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-18 11:37:52 ]
ความคิดเห็นที่ 567 หัวข้อข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กพ 2556 แล้ว
พิมพ์ชื่อ-สกุล ในใบสมัคร กพ ผิดและกดบันทึกเรียบร้อยแล้วต้องแก้ไขอย่างไรคะ(ยังไม่ได้จ่ายเงินคะ)
จากคุณ ศิริรัตน์ กุสมุทร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-14 23:03:07 ]