คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิวัฒนาการมาจาก โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์ แลการพยาบาลไข้ ได้รับพระราชทานกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2439 โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย

 ประวัติความเป็นมา

          สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงเห็นว่าวิชาแพทย์ผดุงครรภ์มีความจำเป็นแก่ชีวิตของสตรี เนื่องจากในสมัยนั้นสตรีต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากจากการคลอดบุตร จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนเพื่ออบรมผดุงครรภ์ขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลศิริราชเริ่มเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ . ศ .2439 โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้" สังกัดกรมศึกษาธิการ 

          ซึ่งต่อมาเรียกว่ากระทรวงธรรมการ และทรงโปรดเกล้าฯให้ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก การศึกษาวิชาการพยาบาลจึงได้เริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้น ในระยะต่อมาโรงเรียนได้พัฒนามาเป็นลำดับจนเป็น " โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ " ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามเป็น "มหาวิทยาลัยมหิดล" ในปี พ . ศ . 2512 

          พ.ศ . 2515 โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลได้รับอนุมัติให้ยกวิทยฐานะเป็น "คณะพยาบาลศาสตร์" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน นับเป็นคณะที่ 13 ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 18 เล่ม 89 ตอนที่ 103 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 กรกฎาคม 2515 โดยมีนางสงวนสุข ฉันทวงศ์ เป็นคณบดีคนแรก และมีวิวัฒนาการเรื่อยมาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความก้าวหน้าทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตามลำดับจนถึงปัจจุบัน 

 หลักสูตรการศึกษา

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนหลักสูตรทางการพยาบาลหลากหลายระดับ ซึ่งประกอบไปด้วย

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี

          พยาบาลศาสตรบัณฑิต (B.N.S.)

          เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ของวิชาชีพการพยาบาล ได้ฝึกปฏิบัติทั้งในห้องปฏิบัติการ และสถานการณ์จริงในโรงพยาบาล ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและในชุมชน  มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ และร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ บัณฑิตมีงานทำร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 

          พยาบาลศาสตรบัณฑิต (B.N.S.) สำหรับนักศึกษานานาชาติ

          หลักสูตรระดับปริญญาโท

          พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (M.N.S.)

          หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (M.N.S.) มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบไปด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 6 สาขา ได้แก่

          -  การพยาบาลผู้ใหญ่
          -  การผดุงครรภ์ขั้นสูง
          -  การพยาบาลเด็ก
          -  การพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช
          -  การพยาบาลผู้สูงอายุ
          -  การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

          หลักสูตรระดับปริญญาเอก

          Doctor of Philosophy in Nursing Program (Ph.D)

          หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน)

          หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เป็นหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเตรียมพยาบาลให้มีความรู้ความชำนาญในการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพของพยาบาล อันจะช่วยทำให้บริการด้านสุขอนามัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ในปัจจุบันหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางมีหลายสาขา ดังนี้ 

          1. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 
          2. สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (การผ่าตัด) 
          3. สาขาการจัดการการพยาบาล (การบริหารการพยาบาล) 
          4. สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) 
          5. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ 
          6. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง 
          7. สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
          8. สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 
          9. สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด 
          10. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง 
          11. สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
          12. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล 

การสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

          การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา รับผ่านการคัดเลือกผ่าน สกอ. (Admission กลาง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1.GPAX ( 5 ภาคการศึกษา )                                              20 %
          2.คะแนนสอบ วิชาความถนัดทั่วไป (GAT)                              30 %
          3.คะแนนสอบ O-NET (8 กลุ่มสาระวิชา)                                30%
          4.คะแนนสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ (PAT 2)                                20 %

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
          เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช 
          เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
          โทรศัพท์ 0-2419-7466-80  
          โทรสาร 0-2412-8415
          เว็บไซต์ http://www.ns.mahidol.ac.th/


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อยากเรียนพยาบาล มีเคล็บลับดีๆ บอกบ้างมั้ยค้ะ
จากคุณ เนเน่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-14 15:26:49 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อยากเรียนพยาบาลอ่ะ ต้องทำยังงัยบ้างแนะนำหน่อยคร๊ะ
จากคุณ yannah เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-14 18:45:20 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อยากเป็นพยาบาลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลลล
จากคุณ แคท เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-24 12:05:26 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
น้องที่รู้จักก้อเรียนที่นี้
จากคุณ น้องพริม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-24 18:48:07 ]