มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2554

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 โดยเปิดสอนหลักสูตรแผน ก สำหรับนักศึกษาที่เลือกทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาค้นคว้าอิสระ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามรายละเอียดดังนี้

 สาขาวิชา หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร 

          มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท ดังนี้
          - แผน ก วิทยานิพนธ์
          - แผน ข การศึกษาค้นคว้าอิสระ

1. สาขาวิชาศิลปศาสตร์  

          – หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก

2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

          – หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก และ ข  

3. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  

          ปริญญาโท 

          – หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) เปิดรับ แผน ข เฉพาะวิชาเอกปฐมวัยศึกษาและมัธยมศึกษา(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ * ทั้งนี้ บุคลากรทางด้านประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สามารถสมัครเข้าศึกษาได้)  
          – หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) วิชาเอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ วิชาเอกบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) เปิดรับ แผน ก และ ข 

          ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

          – หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

4. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  

          – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แขนงวิชาบริหารธุรกิจ) เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แขนงวิชาการตลาด) เปิดรับ แผน ก และ ข

5. สาขาวิชานิติศาสตร์ 

          – หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (วิชาเอกกฏหมายธุรกิจ) เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาเอกกฏหมายมหาชน) เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาเอกกฏหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม) เปิดรับ แผน ก และ ข

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

          – หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบริหารสาธารณสุข และ วิชาเอกบริหารโรงพยาบาล เปิดรับ และ ข  
          – หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) เปิดรับ และ ข

7. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 

          – หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) แผน ก และ ข

8. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

          – หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปิดรับ แผน ก และ ข

9. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  

          – หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาครอบครัวและสังคม) เปิดรับ แผน ก และ ข

10. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

          – หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก และ ข

11. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 

          – หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) เปิดรับ แผน ก และ ข 
          – หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์) แผน ก และ ข  
          – หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการเกษตร) เปิดรับ แผน ก และ ข

12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          – หลักสูตรวิทยาศาสตมหาบัณฑิต เปิดรับ แผน ก 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

          ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1. คุณสมบัติทั่วไป

          1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง 
          1.2 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
          1.3 ต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 

          2. คุณสมบัติเฉพาะ

          2.1 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
          2.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
          2.3 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
          2.4 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
          2.5 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
          2.6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
          2.7 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
          2.8 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
          2.9 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
          2.10 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
          2.11 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
          2.12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

          ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 500 บาท โดยชำระ ผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หมายเลขโปรแกรมทำการ 473 แล้วส่งเอกสารไปยัง มหาวิทยาลัยฯ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

          ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          ตู้ ป.ณ. 55
          ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
          กรุงเทพฯ 10210
          (ส่งเอกสารการสมัครระดับบัณฑิตศึกษา)
  

          กำหนดส่งเอกสารการสมัครภายใน 15 มกราคม 2554 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลังการสมัครไม่ได้ (หมายเหตุ วันสุดท้ายของการรับสมัครดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

          ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7561-4 (วันและเวลาราชการ)ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
สาขานิติศาสตร์ แขนง กฎหมายมหาชน เลขรัหัสคืออะไร
จากคุณ somchok tongvijit เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-25 12:55:46 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
ข้อมูลปี55 เปิดสอนอะรัยบางค่ะ ขอบคุณค่ะ
จากคุณ กัสจัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-31 10:48:41 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
x ปี 55 เปิดเมื่อไหล่รบกวนกรุณาแจ้งด้วยครับขอบคุณ
จากคุณ วรวิทย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-11 10:53:00 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
การสมัคร ป.โท ต้องใช้เกรดไม่ต่ำกว่าเท่าไรคับ
จากคุณ แบงค์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-22 08:13:59 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
ป.โท จะมีการขยายการรับสมัครหรือเปล่าสมัครไม่ทัน
จากคุณ พันธ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-20 09:55:36 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
มสธ 2554 มีป โท บริหารก่อสร้างหรือเปล่าครับ
จากคุณ lung_dack เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-18 15:19:37 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
ผลลงทะเบียน วิทยาการจัดการ ระหัส การตลาด 303
06 ไม่ได้ ช่วยดูให้ทีครับ หรือว่ายังไม่เปิด ที่ไปรษณีย์เขาลงให้ไม่ได้....
จากคุณ เอกชาตรี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-11 16:56:21 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
จะโหลดไปสมัครเรียนต่อ ป.โท สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ของ มสธ. ได้ที่เวปไหนครับ ช่วยผมทีครับ
จากคุณ นายธงชัย ศรีพันผ่อง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-18 12:47:53 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
ป.โทเทอม2/2554จะเปิดรับอืกเมื่อไร( การศึกษาปฐมวัย)
จากคุณ สาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-04 20:02:20 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
เรียนต่อป.โทวิชาละเท่าไหร่คะ
จากคุณ ทรายทอง หัวนนม่วง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-25 20:13:10 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
2/54 วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาการจัดการส่งแวดล้อมเปิดรับสมัครหรือเปล่า
จากคุณ suphot เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-16 11:19:42 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
สมาชิก
จากคุณ ชาญศักดิ์ นะราชา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-06 15:48:05 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
จากคุณ นักเรียน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-14 12:47:37 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
เมื่อไรจะเปิดรับสมัคร ป โทอีก
จากคุณ ภัทรกร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-22 17:31:25 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว มสธ. เปิดรับ เรียนต่อ ป.โท ปี 54
จากคุณ wantee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-03 13:34:23 ]