คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2526 และรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2529 ในระดับปริญญาบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2539 เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

           ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ

ระดับปริญญาบัณฑิต

           หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (พ.ศ.2552)

           คุณสมบัติของผู้สมัคร

           1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ/หรือ

           2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) หรือ

           3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ตามกระบวนการ และขั้นตอนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสิทธิได้รับการพิจารณาเทียบโอนและ / หรือยกเว้นรายวิชาและหน่วยกิตจากหน่วยกิตที่สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้จำนวนรายวิชาและหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอน และ/หรือยกเว้น จะเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำคณะฯ แต่รวมแล้วจะต้องมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 5 ปีการศึกษาปกติ

           เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

           1. การวัดผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง

           2. การสำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

           สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา
           ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00
           ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00
           ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้วยระดับการประเมินเป็นที่พอใจ ไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมงปฏิบัติการ
           ต้องผ่านรายวิชาจุลนิพนธ์ตามแผนการเรียนการสอนแบบโครงการ อีกไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมงปฏิบัติการ
           ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศที่คณะฯ กำหนด

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

           หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาเภสัชเวท (พ.ศ.2550)

ระดับปริญญามหาบัณฑิต

           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2548)
           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (พ.ศ.2550)
           หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบสุขภาพ (พ.ศ.2547)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (พ.ศ.2551)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2539)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางเภสัชกรรม (พ.ศ.2551)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ (พ.ศ.2551)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก (พ.ศ.2539)

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

           หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและวิศวเภสัชกรรม (พ.ศ.2552)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (พ.ศ.2539)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (พ.ศ.2539)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (พ.ศ.2539)
           หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (พ.ศ.2539)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไม่ยอมบอกว่าเรียนกี่ปีอะ หน่วยกิจรัยบ้างอะ
จากคุณ พลอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-31 22:00:47 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Hallelujah! I nedeed this-you're my savior.
จากคุณ Bobby เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-01-18 01:21:55 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
..หนูอยากเรียนจัง..แต่ไม่รุ้จะได้หรือป่าวคะ...
จากคุณ เลขเก้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-28 20:30:50 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อยากเรียนมากๆๆๆๆไม่รุ้จะได้เรียนหรือเปล่า
จากคุณ แฟนต้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-17 15:36:17 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อยากเรียนจังค่ะ สาธุ
จากคุณ เอ๋ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-11 20:21:23 ]