โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
 
          การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการเสนอผลงานการดำเนินการเป็นเอกสาร จัดว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอีกประการหนึ่งของโครงงาน  เมื่อนักเรียนดำเนินการทำโครงงานจนครบขั้นตอนได้ข้อมูล  ทำการวิเคราะห์ข้อมูล  พร้อมทั้งแปรผล  และสรุปผลแล้ว งานขั้นต่อไปที่ต้องทำคือ การเขียนรายงาน 

          การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง เพื่อให้คนอื่น ๆ ได้เข้าใจแนวความคิด  วิธีดำเนินงานศึกษาค้นคว้าข้อมูล  ผลที่ได้ตลอดจนข้อสรุป และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น 

          การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 1. ชื่อโครงงาน 

          ชื่อโครงงานเป็นสิ่งสำคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะช่วยโยงความคิดไปถึงวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และควรกำหนดชื่อโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักด้วย    

          การตั้งชื่อโครงงานของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิยมตั้งชื่อให้มีความกะทัดรัดและดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน ผู้ฟัง แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ ผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องเข้าใจปัญหาที่สนใจศึกษาอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริงด้วย เช่น 

          โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ "ถุงพลาสติกพิชิตแมลงวันตัวน้อย" ซึ่งปัญหาเรื่องที่สนใจศึกษาคือถุงน้ำพลาสติกสามารถไล่แมลงวันที่มาตอมอาหารได้จริงหรือ จากเรื่องดังกล่าวผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ บางคนหรือบางคณะอาจสนใจตั้งชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ว่า "การศึกษาการไล่แมลงวันด้วยถุงน้ำพลาสติก" หรือ "ผลการใช้ถุงน้ำพลาสติกต่อการไล่แมลงวัน" ก็เป็นได้ 

          อย่างไรก็ตามจะตั้งชื่อโครงการในแบบใด ๆ นั้น ต้องคำนึงถึงความสามารถที่จะสื่อความหมายถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจน   

 2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน 

          การเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งดีเพื่อจะได้ทราบว่าโครงงานนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามได้ที่ใด   

 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

          การเขียนชื่อผู้ให้คำปรึกษาควรให้เกียรติยกย่องและเผยแพร่ รวมทั้งขอบคุณที่ได้ให้คำแนะนำการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จนบรรลุเป้าหมาย   

 4. บทคัดย่อ 

          อธิบายถึงที่มาและความสำคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ และผลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปต่าง ๆ อย่างย่อประมาณ 300-350 คำ 

 5. กิตติกรรมประกาศ (คำขอบคุณ) 

                    ส่วนใหญ่โครงงานวิทยาศาสตร์มักจะเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ  จึงควรได้กล่าวขอบคุณบุคลากรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้โครงงานนี้สำเร็จด้วย    
 
 6. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 

          ในการเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ทำโครงงานจำเป็นต้องศึกษา หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจะศึกษา หรือพูดเข้าใจง่าย ๆ ว่าเรื่องที่สนใจจะศึกษานั้นต้องมีทฤษฎีแนวคิดสนับสนุน เพราะความรู้เหล่านี้จะเป็นแนวทางสำคัญในเรื่องต่อไปนี้ 

          - แนวทางตั้งสมมติฐานของเรื่องที่ศึกษา 
          - แนวทางในการออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมข้อมูล 
          - ใช้ประกอบการอภิปรายผลการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเพื่อนำความรู้และ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

          การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไม   ต้องทำ ทำแล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป 

          ส่วนที่ 1 คำนำ :
          เป็นการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทั่ว ๆ ไป หรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุนให้ริเริ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 

          ส่วนที่ 2 เนื้อเรื่อง : 
          อธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมี หลักการ ทฤษฎีสนับสนุนเรื่องที่ศึกษา หรือการบรรยายผลกระทบ ถ้าไม่ทำโครงงานเรื่องนี้ 

          ส่วนที่ 3 สรุป :
          สรุปถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามส่วนที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหา ค้นข้อความรู้ใหม่ ค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้เป็นไปตามเหตุผลส่วนที่ 1   

 7. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 

          วัตถุประสงค์ คือ กำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบุเป็นข้อ ๆ การเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทาง การศึกษา ตลอดจนข้อความรู้ที่ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้นจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน คือ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ   
 
 8. สมมติฐานของการศึกษา 

          สมมติฐานของการศึกษา เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ทำโครงงาน   ต้องให้ความสำคัญ เพราะจะทำให้เป็นการกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบ ซึ่งสมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีหลักและเหตุผล ตามหลักการ  ทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทำมาแล้ว   

 9. ขอบเขตของการทำโครงงาน 

          ผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องให้ความสำคัญต่อการกำหนดขอบเขตการทำโครงงาน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ ซึ่งได้แก่ การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา 

          1. การกำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ การกำหนดประชากรที่ศึกษาอาจเป็นคนหรือสัตว์หรือพืช ชื่อใด กลุ่มใด ประเภทใด อยู่ที่ไหน เมื่อเวลาใด รวมทั้งกำหนด กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเหมาะสมเป็นตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา 

          2. ตัวแปรที่ศึกษา การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่วนมากมักเป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป การบอกชนิดของตัวแปรอย่างถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งการควบคุมตัวแปรที่ไม่สนใจศึกษา เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ทำโครงงานต้องเข้าใจ ตัวแปรใดที่ศึกษาเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรใดที่ศึกษาเป็นตัวแปรตาม และตัวแปรใดบ้างเป็นตัวแปรที่ต้องควบคุมเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบการทดลอง ตลอดจนมีผลต่อการเขียนรายงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง สื่อความหมายให้ผู้ฟังและผู้อ่านให้เข้าใจตรงกัน   

 10. วิธีดำเนินการ 

          วิธีดำเนินการ หมายถึง วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน ตั้งแต่เริ่มเสนอโครงการกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 

          1. การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
          2. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
          3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ในการเขียนวิธีดำเนินการให้ระบุกิจกรรมที่ต้องทำให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้าง เรียงลำดับกิจกรรมก่อนและหลังให้ชัดเจน เพื่อสามารถนำโครงการไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง   

 11. ผลการศึกษาค้นคว้า 

          นำเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองต่าง ๆ ที่สังเกตรวบรวมได้ รวมทั้งเสนอผล การวิเคราะห์ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ด้วย    

 12. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

          อธิบายผลสรุปที่ได้จากการทำโครงงาน ถ้ามีการตั้งสมมติฐาน ควรระบุด้วยว่าข้อมูลที่ได้สนับสนุนหรือคัดค้านสมติฐานที่ตั้งไว้  หรือยังสรุปไม่ได้ นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงการนำผลการทดลองไปใช้ประโยชน์ อุปสรรคของการทำโครงงานหรือข้อสังเกตที่สำคัญหรือข้อผิดพลาดบางประการที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงานนี้ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข หากมีผู้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ทำนองนี้ต่อไปในอนาคตด้วย    

 13. เอกสารอ้างอิง 

          เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อเอกสารที่นำมาอ้างอิงเพื่อประกอบการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ตลอดจนการเขียนรายงานการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรเขียนตามหลักการที่นิยมกัน   ขอขอบคุณข้อมูลจาก
อาจารย์พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์


           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 92 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ โอ๊ต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-02 11:17:59 ]
ความคิดเห็นที่ 90 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
งง?!!!!!!จุง คริคริ
จากคุณ แกรน น้อง เกรซ (หงษ์จ้าาา) เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-21 10:55:48 ]
ความคิดเห็นที่ 89 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
สนุกมากค่ะ
จากคุณ เกรซ ศศิธร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-21 10:48:33 ]
ความคิดเห็นที่ 88 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
เก่งจังเลย
จากคุณ เกวน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-19 13:16:57 ]
ความคิดเห็นที่ 84 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
เก่งมากที่ทไได้ขนาดนี้
จากคุณ massaya koondeen เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-31 14:17:25 ]
ความคิดเห็นที่ 82 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ทำบทที 4 ไม่ได้ เลยอยากขอคำเเนะนำ
จากคุณ ศุภรัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-20 07:49:09 ]
ความคิดเห็นที่ 81 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ 555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-04 10:04:07 ]
ความคิดเห็นที่ 80 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ น้ำหวาน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-22 15:24:42 ]
ความคิดเห็นที่ 79 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ ปปป เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-22 15:21:16 ]
ความคิดเห็นที่ 78 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ มุก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-22 15:16:19 ]
ความคิดเห็นที่ 77 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ ปปป เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-22 15:12:43 ]
ความคิดเห็นที่ 76 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ ฮิฮิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-20 17:20:01 ]
ความคิดเห็นที่ 75 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ อาอ่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-20 17:17:13 ]
ความคิดเห็นที่ 74 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ขอบคุณมากเลยครับ
จากคุณ มองการไกล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-06 17:56:18 ]
ความคิดเห็นที่ 72 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
นี่มีสาระที่ได้มา่กกว่านี่ไหมครับพี่น้อง อือือือืออือือือือือือือื
จากคุณ พายพิคาด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 11:34:30 ]
ความคิดเห็นที่ 71 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
นี่ได้สาระมากเลยนะ
จากคุณ คิดสเมะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 11:32:43 ]
ความคิดเห็นที่ 70 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
เนอะ
จากคุณ คิดสเมะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 11:31:09 ]
ความคิดเห็นที่ 69 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
GOOตอนเช้านะตอบหน่อยสิว่ะ ไอ้่บ้าโน่น ไอ้บ้านี่ โย่ๆ ><
จากคุณ คิดสเมะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 11:28:48 ]
ความคิดเห็นที่ 68 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ดีจังเนอะfun
จากคุณ koy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-26 11:26:48 ]
ความคิดเห็นที่ 66 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ภูมิชอบดูxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
จากคุณ ;bwu, เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-24 10:25:25 ]
ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ขอบอกหน่อยใคร
จากคุณ รักมากเท่าไหล่ ใจเจ็บเท่านั้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-24 10:16:14 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ gfghjghdj เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-08 16:26:41 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ กาแฟ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-23 16:46:00 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ kanunkalovefaga เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-18 15:02:54 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ thank you for your iove เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-18 15:00:51 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
TOMMY
จากคุณ 67UT เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-18 14:58:27 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ สุทธิพงษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-16 15:33:48 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
555
จากคุณ สาด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-11 09:17:53 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ annni เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-08 15:55:49 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ nai999 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-06 11:16:47 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
thank you.
จากคุณ Jenny เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-05 12:15:56 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ดีนะ
จากคุณ ชมพู่ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-15 11:11:13 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ เด็กซ่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-13 10:06:20 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ดีนะ
จากคุณ มายด์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-20 12:19:13 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ก้อใช้ได้
จากคุณ มิ้นท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-20 12:16:19 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ก้อ O นะ
จากคุณ ทอม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-03 16:35:16 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ไรง่า งง มากเลย
จากคุณ 5555555555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-01 17:23:17 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ขอบคุณค่ะญาญ่า
จากคุณ กี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-29 11:04:32 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ดีมากๆค่ะ น้องกี้ตัวจริงน่ารักน่ะ
จากคุณ ญาญ่า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-29 11:03:25 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ดีค่ะ
จากคุณ กี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-29 11:00:39 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
อิอิ 555+
จากคุณ ณัฐนันท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-27 16:52:58 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่เข้าใจเลยค่ะ
จากคุณ panida เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-24 09:33:52 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ไม่เข้าใจเลยงงมาก

จากคุณ sarawat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-19 12:55:02 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
จากคุณ 55555 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-17 19:44:38 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
555+
จากคุณ ตนวะส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-06 20:26:21 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
love p'nad5/1
จากคุณ n'jang เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-29 12:51:11 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
น่ารักอ่ะ
จากคุณ Thanyarat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-29 12:37:32 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ดีจังค่ะ
จากคุณ ถินถิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-26 10:51:22 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
โอเค เข้าใจยุ
จากคุณ pindeemak เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-15 09:54:05 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว โครงงานวิทยาศาสตร์ทดลอง การเขียนตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์
ไม่เฃ้าจัย
จากคุณ สุรศักดิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-07 09:17:10 ]