มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

          รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้า โครงการสานฝันครูปฐมวัย โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ โครงการส่งเสริมศักยภาพครูคหกรรมศาสตร์ โครงการครูเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมศักยภาพครูอุตสาหกรรมศึกษา โครงการสืบสานครูภาษาไทย โครงการขยายโอกาสครูภาษาฝรั่งเศส โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ และโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554

          ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 จึงมีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ที่จะรับนักศึกษาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.1  คุณสมบัติทั่วไป

          1)  มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

          2)  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

          3)  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู กล่าวคือ มีความรักและต้องการประกอบวิชาชีพครูในสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา

          1.2  คุณสมบัติเฉพาะ

          โครงการสานฝันครูปฐมวัย

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2) มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงความประพฤติดี ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

          โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า  2.75

          2) มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูคหกรรมศาสตร์

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า  2.75

          2) มีแฟ้มสะสมงานและผลงานได้รับรางวัลทักษะทางคหกรรมศาสตร์

          โครงการครูเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า  2.75

          2) มีแฟ้มสะสมงานเกี่ยวข้องทางด้านเกษตรกรรม

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูอุตสาหกรรมศึกษา

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2) มีแฟ้มสะสมงานและผลงานได้รับรางวัลโครงงานสิ่งประดิษฐ์ หรือทักษะทางช่างดีเด่น

          โครงการสืบสานครูภาษาไทย

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐาน (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00

          3) มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงความสามารถด้านภาษาไทยย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

          โครงการขยายโอกาสครูภาษาฝรั่งเศส

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
         
          2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาฝรั่งเศส (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00

          3) มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส

          โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5)  ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาบังคับ (ม.4-ม.5) 4 รายวิชา คือ ส. 41101, ส. 41102, ส.42101 และ ส. 42102 ไม่ต่ำกว่า 3.00

          3) มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงความสามารถทางสังคมศึกษาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

          โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2) มีแฟ้มสะสมงานและผลงานที่แสดงความสามารถทางศิลปะย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

          โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา

          1) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการเรียนเฉลี่ย (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75

          2) มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ม.4-ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00

          3) มีแฟ้มสะสมงานที่แสดงความสามารถทางด้านพลศึกษาและการกีฬา

2. จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

          โครงการสานฝันครูปฐมวัย (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 7  คน

          โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) 7  คน

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) 7  คน

          โครงการครูเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (สาขาวิชาเกษตรกรรม) 7  คน

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูอุตสาหกรรมศึกษา (สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา) 7  คน

          โครงการสืบสานครูภาษาไทย (สาขาวิชาภาษาไทย) 7  คน

          โครงการขยายโอกาสครูภาษาฝรั่งเศส (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) 7  คน

          โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา (สาขาวิชาสังคมศึกษา) 7  คน

          โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ (สาขาวิชาศิลปศึกษา) 7  คน

          โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา (สาขาวิชาพลศึกษา) 7  คน

          รวม 70  คน

3. การสมัครสอบ

          3.1 ให้ผู้สมัคร download ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สอบจาก http://www.edu.cmu.ac.th

          3.2 ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 20 กันยายน – 1 ตุลาคม 2553 ที่ฝ่ายทะเบียนปริญญาตรี อาคาร 2 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าสมัครคนละ 250 บาท

          3.3 การสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และหลักฐานประกอบการสมัคร รวมทั้งค่าสมัครคนละ 350 บาท ส่งธนาณัติสั่งจ่าย "รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารหลักสูตรการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200" เท่านั้น โดยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ประทับตราส่งไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2553 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร และจะไม่ส่งคืนเอกสารการสมัครรวมทั้งค่าสมัคร

          ส่งถึง       

          รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารหลักสูตรการศึกษา
          คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

4. หลักฐานประกอบการสมัครสอบ

          4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

          4.2 บัตรประจำตัวผู้สอบติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

          4.3 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนชั้น ม.4 – ม.5 หรือเทียบเท่า

          4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

          วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ ฝ่ายทะเบียนปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ และทาง internet ที่ edu.cmu.ac.th

6. การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงผลงาน/แฟ้มสะสมงาน

          6.1 สอบข้อเขียน

          6.1.1 ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล และความถนัดทางวิชาชีพครู (ค่าน้ำหนักร้อยละ 40) ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 – 09.30 น.

          6.1.2  ความรู้วิชาเอก (ค่าน้ำหนักร้อยละ 40) ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 – 11.30 น.

          6.2 สอบสัมภาษณ์พร้อมแสดงผลงาน/แฟ้มสะสมงาน (ค่าน้ำหนักร้อยละ 20)

          6.2.1 วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น.

          6.2.2 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. (รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์แต่ละโครงการให้ดูประกาศในวันสอบข้อเขียน)

7.  วิชาสอบ

          โครงการสานฝันครูปฐมวัย   

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาการศึกษาปฐมวัย (ความรู้การศึกษาปฐมวัย และความรู้ทั่วไป)

          โครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาบริหารธุรกิจ  (ธุรกิจทั่วไป ธุรกิจศึกษา บัญชี เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น)

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูคหกรรมศาสตร์

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาคหกรรมศาสตร์ (ความรู้ทั่วไปทางคหกรรมศาสตร์  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์ และการศึกษา  ความรู้ภาษาอังกฤษทางคหกรรมศาสตร์)

          โครงการครูเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาเกษตรกรรม (การเกษตรเบื้องต้น ทักษะเกษตร และความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในสังคมไทย)

          โครงการส่งเสริมศักยภาพครูอุตสาหกรรมศึกษา

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาอุตสาหกรรมศึกษา (ความรู้พื้นฐานด้านช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ช่างโยธา-ก่อสร้าง ช่างกล-โลหะ และช่างอุตสาหกรรมประดิษฐ์)

          โครงการสืบสานครูภาษาไทย

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาภาษาไทย   (ความรู้พื้นฐานด้านวรรณคดี หลักการใช้ภาษา ความสามารถด้านทักษะทางภาษาไทย)

          โครงการขยายโอกาสครูภาษาฝรั่งเศส

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาภาษาฝรั่งเศส (ความรู้พื้นฐานภาษาฝรั่งเศส ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศสของสภายุโรป ระดับ A2)

          โครงการสร้างเสริมศักยภาพของครูสังคมศึกษา

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาสังคมศึกษา (ความรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

          โครงการขยายโอกาสครูศิลปะ

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาศิลปะ (ความรู้วิชาวาดเส้น  หลักการและทฤษฎีทางทัศนศิลป์)

          โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูพลศึกษา

          1) ความถนัดทางการเรียน ด้านภาษา ตัวเลข และเหตุผล

          2) ความถนัดทางวิชาชีพครู

          3) ความรู้วิชาพลศึกษา (ความรู้ทั่วไปทางการกีฬา ความเคลื่อนไหวทางการกีฬาระดับชาติ-นานาชาติ ประวัติศาสตร์การกีฬา กติกากีฬาสากล)

8. ประกาศผลการสอบ

          วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ ฝ่ายทะเบียนปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ และทาง Internet ที่ edu.cmu.ac.th

9. การยืนยันเข้าศึกษา

          ให้ผู้สอบได้รายงานตัวยืนยันเข้าศึกษาในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และยืนยันเข้าศึกษาในโครงการ พิเศษตามประกาศฉบับนี้แล้ว หมายถึงเป็นผู้ที่สละสิทธิ์ในการเข้าสอบโควตาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหมายถึงผู้ที่สละสิทธิ์ในการที่จะสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาตามระบบกลาง Admissions ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยดำเนินการคัดเลือกหรือการคัดเลือกเข้า โครงการพิเศษอื่น ๆ

          กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันเข้าศึกษาในโครงการพิเศษตามประกาศนี้แล้ว ไปเข้าสอบโควตาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีก หรือสมัครคัดเลือกระบบกลาง Admissions ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือสมัครเข้าโครงการพิเศษอื่น ๆ อีก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทั้ง 2 ทาง

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษา

          10.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

          10.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการนี้ต้องศึกษาในหลักสูตรสาขาที่ สอบเข้าศึกษาได้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา ไม่ย้ายสาขาวิชาหรือย้ายคณะไม่ว่ากรณีใด ๆ

                                                        ประกาศ  ณ  วันที่   10  สิงหาคม    พ.ศ. 2553ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจากแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
อาชีวะรับสอบครูผู้ช่วย รับอุตสาหกรรมศิลป์ แต่เอกอุตสาหกรรมรับสมัครจริงแต่จะพิจราณสวุฒิอีกที แปลว่าวุฒิอุตสาหกรรมของเราเทียบกับอุตสาหกรรมศิลป์ไม่ได้ รุ่นพี่รุ่นน้องเรา อยู่ในวิทยาลัยของอาชีวะมากมาย ค้อนข้างผิดหวังมากๆๆ ว่าวุฒืเรานี้ทำไมมีปัญหาตลอด อยากให้ผู้ใหญ่ในคณะช่วยดูแลวุฒิ อุตสาหกรรมด้วย เพื่อเกียรติ และศักดิ์ศรีของชาวอุตสาหกรรม มช. ของเราครับ
จากคุณ อุต 15 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-04 12:19:35 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554


เลื่อนสอบข้อเขียนไม่ได้หรอค่ะเพราะตรงกับสอบ GAT/PAT
จากคุณ เพชร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-24 11:11:26 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
ความจริงสนใจ ในโครงการพัฒนาครูธุรกิจรุ่นใหม่ แต่!!

งานที่แสดงถึงทักษะและความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม เราต้องไปเสาะแสวงหามาจากที่ใดเล่า
จากคุณ chamaidy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-08 18:42:40 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
คณะศึกษาศาสตร์ มช ไม่มีเอกคณิตเหรอค่ะ เศร้าาาา!!!
จากคุณ WaeW เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-23 18:27:52 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
:e2_01อยากเป็นครูภาษาไทยเพราะเป็นภาษาบรรพบุรุษเราประดิษฐ์มาและอยากจะให้คนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง.....แต่อยากรู้ว่ามันยากไหมอีกอย่างเรายังไม่รู้ภาษาได้ไม่ชัดเจนและเราต้องเพิ่มเติมอีกมากมายเกี่ยวกับกาพย์ เรียงความ อื่นๆๆๆ
จากคุณ น้องนิ นิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-15 09:50:43 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
:e2_01อยากเป็นครูภาษาไทยเพราะเป็นภาษาบรรพบุรูษเราประดิษฐ์มาและอยากจะให้คนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง.....แต่อยากรู้ว่ามันอยากไหมอีกอย่างเรายังไม่รู้ภาษาได้ไม่ชัดเจนและเราต้องเพิ่มเติมอีกมากมายเกี่ยวกับกาพย์ เรียงความ อื่นๆๆๆ
จากคุณ น้องนิ นิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-15 09:47:17 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
จากคุณ กาสะลอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-01 09:25:56 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
อยากเป็นครูคณิต ฯต้องเรียนไหนคะ แล้วเรียนยากมั้ย
จากคุณ คนน่ารัก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-31 15:34:01 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
อยากให้มีโครงการที่เปิดรับมากหน่อย
จะได้สมัครง่ายหน่อย
จากคุณ สายน้ำดอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-31 15:32:26 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
อยากเรียนครูภาษาไทยทำไงดีค่ะ
จากคุณ เด็กดอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-31 15:26:52 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
จบม.6แล้ว แต่ยังไม่มีที่เรียน สมัครโครงการพิเศษ
ได้หรือเปล่าคะ
จากคุณ สรารัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-30 23:03:02 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
2555 ก็มีโครงการพิเศษนะคะ คอยติดตามข่าวได้เลยจากเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์นะคะ
จากคุณ eeeee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-07 18:50:45 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
โครงการพิเศษ คณะศึกษาของปี 2555 มีไหมค่ะ
ช่วยตอบด้วย
จากคุณ ธันย์สิตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-04 21:51:50 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว มช. ประกาศรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2554
นู๋ชอบเรียนภาษาไทยค่ะ

..แต่ไม่รู้จะสอบได้ป่าว

แต่พยายามให้ถึงที่สุดจร้า
จากคุณ เด็กบ้านนอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-29 16:57:34 ]