คณะนิติศาสตร์


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<


คณะนิติศาสตร์


          คณะนิติศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษากฎเกณฑ์ความประพฤติ ของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมประเภท หนึ่งที่มีผลบังคับแน่นอน ซึ่งเรียกกันว่ากฎหมาย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรละที่มิได้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายจึงเป็นส่วนสำคัญของสังคมที่กำหนดสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบบทบาทของบุคคลในทุกกิจกรรม และทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้

การศึกษานิติศาสตร์คือ

          1. นิติศาสตร์จะศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับสาระของ กฎหมายในส่วนสิทธิหน้าที่ และความรับผิดของบุคคลต่อกันตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งในการติดต่อทางธุรกิจทุกประเภท รวมตลอดจนหลักแห่งความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐและหน่วยงานรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ ในสังคมนานาชาติ

          2. นอกจากนั้น นิติศาสตร์ยังมุ่งศึกษาบทบาทของกฎหมาย ทั้งในฐานะที่ะเป็นกรอบกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของรัฐมิให้ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนในฐานะที่กฎหมายเป็นเครื่องมือ ในการนำนโยบายมาปฎิบัติให้ได้ผลจริงจัง ดังนั้น โดยนัยนี้กฎหมายจึงเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง คือ อาจส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาได้ การศึกษานิติศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัญหานี้ด้วย

          3. นิติศาสตร์ยังให้ความสำคัญต่อคุณค่าเชิงคุณธรรมของกฎหมาย ย่อมมีขึ้นเพื่อความเป็นธรรม และความสงบเรียบร้อยในสังคม การศึกษานิติศาสตร์จึงเน้นที่กระบวนการของกฎหมายว่าต้อง “ บริสุทธิ์ “ เพื่อความมุ่งหมายสุดท้าย คือยุติธรรม การศึกษาจึงมิได้เน้นเฉพาะตัวบทกฎหมายเพียงประการเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์กฎหมายในเชิงคุณธรรมด้วย

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          ผู้จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ อาจแบ่งแนวทางในการทำงานได้ 2 ประเภท

          1. ผู้ซึ่งใช้วิชากฎหมายในการประกอบอาชีพโดยตรง ซึ่งผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์ ไม่สามารถประกอบอาชีพเหล่านี้ได้ เลย ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ นิติกร ฯลฯ

          2. ผู้ซึ่งใช้ความรู้ทางกฎหมายให้เป็นประโยชน์ แก่การประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น ตำรวจ ปลัดอำเภอ นักธุรกิจพนักงานบริษัท ห้างร้าน ข้าราชการ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางกฎหมายสามารถที่จะเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางกว่าสาขาอื่น ๆ เพราะนอกจากจะสามารถประกอบอาชีพที่กันไว้เฉพาะสำหรับนักกฎหมายแล้ว ยังสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นสามารถประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้อีกด้วย

สถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ ในประเทศไทยได้แก่

          คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
          คณะนติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
          สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยตาปี
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยทองสุข
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          คณนิติศาสตร์ วิทยาลัยโยนก
          คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยศรีโสภณ
          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
          คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          ภาควิชา นิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          วิทยาลัย บัณฑิตพิษณุโลก
          วิทยาลัย ศรีอีสาน(คณาสวัสดิ์)
          สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          คณะนิติศาสตร์ (วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ)
          สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
admissions.is.in.th และ   วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีแอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
สมัครเรียบร้อย เหลื่อแค่รายงานตัว จ่ายค่าอุปกรณ์ ค่าเทอม หมื่นกว่าบาท แพงชิปปป ถึงแพงยังไงมันก้อคุ้มนะ คนทุกคนต้องใช้กฎหมาย
จากคุณ Puzzie Box เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-04-26 14:00:10 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์เรียนยากไม่อ่ะค่ะ
จากคุณ tanutthon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-07-23 19:09:19 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
อยากทำตามความฝัน ที่ตั้งไว้ ให้เป็นจิง เร็วๆจังเลยค้ะ
จากคุณ เสาวลักษณ์ สิงห์สัน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-06-18 21:19:02 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
สมัครเรียนแระอะเตรียมไปรายงานตัว กลัวไม่จบมากๆๆๆ
จากคุณ ใบไม้ยังเปลี่ยนสีนารียังเปลี่ยนไป คนรักยังนอกใจแล้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-30 13:21:39 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่านิติศาสตร์คือหยัง
จากคุณ นเรศ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-05-13 14:11:45 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์มีสาขาใดบ้าง
จากคุณ ไอซ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-21 09:42:36 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
อยากจะเรียนยุน่ะ กลัวเรียนอยากอ่ะกลัวววววววนิติศาสตร์
จากคุณ แพมมี่-โอเคป่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-04 15:04:21 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
อยาก เรียน แต่ กลัว เรียน ไม่ ได้ น่ะ สิ
จากคุณ แนน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-02 20:54:45 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
ใฝ่ฝันที่จะเข้าคณะนี้แล้วเราต้องทำให้ได้ " นิติศาสตร์"
จากคุณ may ๆๆๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-22 20:11:28 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
ต่อให้นิติศาสตร์เรียนยากแค่ไหน ฉันก้อสู้เต็มที่ค่ะ
จากคุณ นู๋มล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-02 16:00:08 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
ฉันจะเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ ให้ได้
จากคุณ กมลวรรณ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-02 15:58:36 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
เรียนอยากไหมค่ะ
จากคุณ นิ้ม สะงวย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-28 17:54:50 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
เริ่มเรียนได้ตั้งแต่จบ ม ไหนค่ะ
จากคุณ นิ้ม สะงวย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-28 17:53:11 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตร์ เรียนยากไหม
จากคุณ ทาม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-22 12:57:15 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
หาหนังสือแบบใหนอ่านดิอ๊ะ
จากคุณ บอส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-22 15:34:59 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
อยากเรียนคณะนี้อ่ะ
จากคุณ ... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-20 11:09:01 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภา

ผู้เป็นนักศึกษาในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาต้องเป็น

(1) ผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(2) ผู้ที่ได้ศึกษาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอื่น ในหรือนอกประเทศไทย และสอบไล่ได้ตามมาตรฐานซึ่งคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เทียบให้ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะดังกล่าว ใน (1) ซึ่งในทางปฏิบัติ คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้เทียบระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วจากคุณ สอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-18 22:15:20 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
จากคุณ สอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-18 22:05:00 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
สอบติดแล้วแต่กลัวเรียนไม่จบ
จากคุณ คนโง่ๆๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-07 13:10:35 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
อยากเข้าคณะนิติศาสตร์มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ คิคิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-30 19:00:13 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
อยากเรียนคณะนิติศาตร์มาก เป็นความฝันเลย ถ้าไม่ได้เรียนคงเสียใจมาก
จากคุณ แอมแปร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-04 15:41:07 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
อยากสอบได้จังเลย
จากคุณ โดเรม่อนน้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-24 12:02:08 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
อยาก สอบ ได้
จากคุณ เมธี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-17 07:30:53 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
อยากเรียนแล้ว
จากคุณ นิติตัวน้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-17 11:15:14 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
อยากเรียนคณะนิติศาสตร์จัง
จากคุณ kanjnana เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-05 11:45:46 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ เปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ศูนย์พะเยาหรือเปล่าคะ
จากคุณ Nichin เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-11 15:44:13 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
อยากเข้าม๊าก อ่ะ ชาติกำลังต้องการ เราแล้ว
จากคุณ ต้นน้อย PM เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-03 17:45:40 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
เรียนยากมั๊ยคะ
ถึงยากยังไงก็จะเรียน
เพื่ออนาคต^^
จากคุณ ต้อมเน้อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-16 12:39:05 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
เรียนนิติศาสตร์ยากไหมครับ
จากคุณ อำพล เกษแก้ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-24 15:37:17 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว คณะนิติศาสตร์
อยากได้โควตาเรียนนิติศาสตร์ม.เชียงใหม่จังเลย
จากคุณ tangthai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-04 18:13:17 ]