คณะรัฐศาสตร์


รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

คณะรัฐศาสตร์


          รัฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับรัฐและสังคม การเมืองเปรียบเทียบแนวความคิด และระบบทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          ผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะนี้ควรเป็นผู้ที่ช่างสงสัย เชื่ออะไรยาก ไม่ยอมรับอะไรอย่างปราศจากเหตุผล ชอบตั้งคำถาม มีความสนใจในปัญหาของบ้าน

เมืองและสังคม ใส่ใจกับความเดือดร้อน ทุกข์สุขของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม

แนวทางในการประกอบอาชีพ

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนี้อาจประกอบอาชีพในหน่วยงานรการ และเอกชน โดยเฉพาะงานทางด้านบริหาร จัดการข้อมูล และวิจัย

สาขาวิชาคณะรัฐศาสตร์

          สาขาการเมืองการปกครอง ศึกษาเกี่ยวกับหลักทฤษฎีการเมือง ระบบการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ การปกครอง ของประเทศต่าง ๆ ที่สำคัญ

          สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (การระหว่างประเทศ) ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายต่างประเทศของกลุ่มต่าง ๆ องค์การและกฎหมายระหว่างประเทศ

          สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารองค์การของรัฐ การวางแผนและการดำเนินนโยบายการบริหารต่าง ๆ เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารองค์การ การบริหารงานคลัง และงบประมาณ การวางแผนและบริหารโครงการวางแผนกำลังคน นโยบายสาธารณะ และการบริหารรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

          สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้โครงสร้าง และการจัดระเบียบแต่ละสังคมที่แตกต่างกันตามลักษณะของวัฒนธรรม

          สาขาบริหารงานยุติธรรมและ ความปลอดภัย (อาชญวิทยา) ศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้หลายๆแขนงด้วยกัน เช่น นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตวิทยา ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับวิเคราะห์ และกำหนดนโยบายทางสังคมที่เกี่ยวกับการบริหารในระบบ งานยุติธรรม ได้แก่ องค์กรตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติ วิชาที่เรียนเน้นหนักไปในเรื่องหลักการบริหาร การบังคับใช้กฎหมายอาญาการแก้ปัญหาการกระทำผิดในสังคม ตลอดทั้งการบริหารเพื่อความปลอดภัยในองค์กรเอกชน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
          คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          คณะรัฐ ศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          ภาค วิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ [1]
          ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประ ศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
          คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
          หลักสูตรรัฐศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ (สิงห์ไพล)[2]
          สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (สิงห์ไพร)
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการ จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (U-MDC)
          คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
          สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
          หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยกฏหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
admissions.is.in.th และ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แอพแรกที่คุณเลือก           สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
 ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
จากคุณ 111140 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-10-16 16:15:58 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
อยากเรียนมากค่ะ ชอบมาก ถ้าสอบติด จะตั้งใจเรียน จะทำให้ดีที่สุด
จากคุณ มิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-26 12:00:29 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
ไกล้จะจบม.6แหละเนื้อหาดีมากค่ะ
จากคุณ พลอยนิน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-18 20:08:03 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
ชอบข้อมูลที่นี่ค่ะ เนื้อหาเข้าในง่ายดี
จากคุณ nancydrew เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-14 06:50:12 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
อยากเรียน ตำรวจหญิงต้องเรียน คณะไรค่ะ..?
จากคุณ อัญชรีพร ปักกาเวสา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-04 17:38:25 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
ขอบคุณค่ะ ช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะเเละก็ทำให้เข้าใจมากเลยค่ะ
จากคุณ ฟ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-16 19:27:52 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
อยากทำงานดีๆต้องเรียนไร
จากคุณ น้ำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-29 10:43:45 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
อยากเป็นตำรวจต้องเรียนคณะอารัยเอ๋ย
จากคุณ som-o Adchara เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-15 11:37:30 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
อยากหาซื้อแนวข้อสอบมาอ่านค่ะสามารถหาได้ที่ไหนบ้าง
จากคุณ เพ็ญ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-25 15:00:52 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดค่ะ
จากคุณ น้องนิด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-13 18:35:26 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
อยากเรียนมาก ตอนนี้ตั้งไจยเรียน เพื่ออยากทำฝันให้เป็นจิง
จากคุณ Mind Mint เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-22 21:59:51 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
อยากเรียนให้จบไวๆ จังต้องทำไง เพราะต้องทำงานด้วย
จากคุณ น้องมิ้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-12 20:04:46 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
อยากทราบว่าสาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย นั้นถ้าเราไม่ได้เรียนที่รามคำแหง จะมีมหาวิทยาลัยที่ไหนบ้างที่เกี่ยวกับสาขานี้ ใครรู้ช่วยบอกผมที ขอบคุณครับ
จากคุณ เบิร์ด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-16 15:00:03 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
อยากทราบว่าสาขาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย นั้นถ้าเราไม่ได้เรียนที่รามคำแหง จะมีมหาวิทยาลัยที่ไหนบ้างที่เกี่ยวกับสาขานี้
จากคุณ เบิร์ด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-16 14:52:45 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้คะ
จากคุณ นุ่น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-31 13:32:49 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
โอ้ว เราอยากเรียนสายรัฐศาสตร์จุง
จากคุณ So'Sai KK เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-17 23:12:03 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
ดีเรยค่ะ จะต้องเข้าคณะรัฐศาสตร์ให้ได้
จากคุณ tick เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-07-04 15:39:07 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
จากคุณ เบลล์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-05 13:53:16 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
คณะสังคมศาตร์ สาขารัฐศาตร์ (การปกครองท้องถิ่ง)มหาจุฟาลงกรวิทยาเขตขอนแก่น (mcu.) เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนให้คนเก่งอย่างเดียวแต่สอนให้มีคูณธรรม
จากคุณ คณะสังคมศาตร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-03 08:43:57 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
ขอบคุณครับ
จากคุณ man เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-25 21:43:35 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
จากคุณ som เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-21 11:35:42 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
จากคุณ นุ๊ก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-30 19:55:22 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
จากคุณ นางสาวชลธิรศน์ แก้วอำดี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-16 13:27:41 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
คณะ สังคมศาสตร์ สาขา วิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (MBU.)เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
จากคุณ สิงห์ มจร. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-18 19:47:03 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว คณะรัฐศาสตร์
คณะ สังคมศาสตร์ สาขา วิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU.)เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้สอนให้คนเก่งอย่างเดียว แต่สอนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม)
จากคุณ สิงห์ มจร. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-18 19:42:11 ]